About

Pages

Rama Raksha Stotram in Malayalam


Rama Raksha Stotram – Malayalam Lyrics (Text)

Rama Raksha Stotram – Malayalam Script

ഓം അസ്യ ശ്രീ രാമരക്ഷാ സ്തോത്രമംത്രസ്യ ബുധകൗശിക ഋഷിഃ
ശ്രീ സീതാരാമ ചംദ്രോദേവതാ
അനുഷ്ടുപ് ഛംദഃ
സീതാ ശക്തിഃ
ശ്രീമാന് ഹനുമാന് കീലകം
ശ്രീരാമചംദ്ര പ്രീത്യര്ഥേ രാമരക്ഷാ സ്തോത്രജപേ വിനിയോഗഃ

ധ്യാനമ്
ധ്യായേദാജാനുബാഹും ധൃതശര ധനുഷം ബദ്ധ പദ്മാസനസ്ഥം
പീതം വാസോവസാനം നവകമല ദളസ്പര്ഥി നേത്രം പ്രസന്നമ്
വാമാംകാരൂഢ സീതാമുഖ കമല മിലല്ലോചനം നീരദാഭം
നാനാലംകാര ദീപ്തം ദധതമുരു ജടാമംഡലം രാമചംദ്രമ്

സ്തോത്രമ്
ചരിതം രഘുനാഥസ്യ ശതകോടി പ്രവിസ്തരമ്
ഏകൈകമക്ഷരം പുംസാം മഹാപാതക നാശനമ്

ധ്യാത്വാ നീലോത്പല ശ്യാമം രാമം രാജീവലോചനമ്
ജാനകീ ലക്ഷ്മണോപേതം ജടാമുകുട മംഡിതമ്

സാസിതൂണ ധനുര്ബാണ പാണിം നക്തം ചരാംതകമ്
സ്വലീലയാ ജഗത്രാതു മാവിര്ഭൂതമജം വിഭുമ്

രാമരക്ഷാം പഠേത്പ്രാജ്ഞഃ പാപഘ്നീം സര്വകാമദാമ്
ശിരോ മേ രാഘവഃ പാതുഫാലം ദശരഥാത്മജഃ

കൗസല്യേയോ ദൃശൗപാതു വിശ്വാമിത്ര പ്രിയഃ ശൃതീ
ഘ്രാണം പാതു മഖത്രാതാ മുഖം സൗമിത്രിവത്സലഃ

ജിഹ്വാം വിദ്യാനിധിഃ പാതു കംഠം ഭരത വംദിതഃ
സ്കംധൗ ദിവ്യായുധഃ പാതു ഭുജൗ ഭഗ്നേശകാര്മുകഃ

കരൗ സീതാപതിഃ പാതു ഹൃദയം ജാമദഗ്ന്യജിത്
മധ്യം പാതു ഖരധ്വംസീ നാഭിം ജാംബവദാശ്രയഃ

സുഗ്രീവേശഃ കടീപാതു സക്ഥിനീ ഹനുമത്-പ്രഭുഃ
ഊരൂ രഘൂത്തമഃ പാതു രക്ഷകുല വിനാശകൃത്

ജാനുനീ സേതുകൃത് പാതു ജംഘേ ദശമുഖാംതകഃ
പാദൗവിഭീഷണ ശ്രീദഃപാതു രാമോ‌உഖിലം വപുഃ

ഏതാം രാമബലോപേതാം രക്ഷാം യഃ സുകൃതീ പഠേത്
സചിരായുഃ സുഖീ പുത്രീ വിജയീ വിനയീ ഭവേത്

പാതാള ഭൂതല വ്യോമ ചാരിണശ്-ചദ്മ ചാരിണഃ
ന ദ്രഷ്ടുമപി ശക്താസ്തേ രക്ഷിതം രാമനാമഭിഃ

രാമേതി രാമഭദ്രേതി രാമചംദ്രേതി വാസ്മരന്
നരോ നലിപ്യതേ പാപൈര്ഭുക്തിം മുക്തിം ച വിംദതി

ജഗജ്ജൈത്രൈക മംത്രേണ രാമനാമ്നാഭി രക്ഷിതമ്
യഃ കംഠേ ധാരയേത്തസ്യ കരസ്ഥാഃ സര്വ സിദ്ധയഃ

വജ്രപംജര നാമേദം യോ രാമകവചം സ്മരേത്
അവ്യാഹതാജ്ഞഃ സര്വത്ര ലഭതേ ജയ മംഗളമ്

ആദിഷ്ടവാന് യഥാസ്വപ്നേ രാമ രക്ഷാ മിമാം ഹരഃ
തഥാ ലിഖിതവാന് പ്രാതഃ പ്രബുദ്ധൗ ബുധകൗശികഃ

ആരാമഃ കല്പവൃക്ഷാണാം വിരാമഃ സകലാപദാമ്
അഭിരാമ സ്ത്രിലോകാനാം രാമഃ ശ്രീമാന്സനഃ പ്രഭുഃ

തരുണൗ രൂപസംപന്നൗ സുകുമാരൗ മഹാബലൗ
പുംഡരീക വിശാലാക്ഷൗ ചീരകൃഷ്ണാ ജിനാംബരൗ

ഫലമൂലാസിനൗ ദാംതൗ താപസൗ ബ്രഹ്മചാരിണൗ
പുത്രൗ ദശരഥസ്യൈതൗ ഭ്രാതരൗ രാമലക്ഷ്മണൗ

ശരണ്യൗ സര്വസത്വാനാം ശ്രേഷ്ടാ സര്വ ധനുഷ്മതാം
രക്ഷഃകുല നിഹംതാരൗ ത്രായേതാം നോ രഘൂത്തമൗ

ആത്ത സജ്യ ധനുഷാ വിഷുസ്പൃശാ വക്ഷയാശുഗ നിഷംഗ സംഗിനൗ
രക്ഷണായ മമ രാമലക്ഷണാവഗ്രതഃ പഥിസദൈവ ഗച്ഛതാം

സന്നദ്ധഃ കവചീ ഖഡ്ഗീ ചാപബാണധരോ യുവാ
ഗച്ഛന് മനോരഥാന്നശ്ച രാമഃ പാതു സ ലക്ഷ്മണഃ

രാമോ ദാശരഥി ശ്ശൂരോ ലക്ഷ്മണാനുചരോ ബലീ
കാകുത്സഃ പുരുഷഃ പൂര്ണഃ കൗസല്യേയോ രഘൂത്തമഃ

വേദാംത വേദ്യോ യജ്ഞേശഃ പുരാണ പുരുഷോത്തമഃ
ജാനകീവല്ലഭഃ ശ്രീമാനപ്രമേയ പരാക്രമഃ

ഇത്യേതാനി ജപേന്നിത്യം മദ്ഭക്തഃ ശ്രദ്ധയാന്വിതഃ
അശ്വമേഥാധികം പുണ്യം സംപ്രാപ്നോതി നസംശയഃ

രാമം ദൂര്വാദള ശ്യാമം പദ്മാക്ഷം പീതാവാസസം
സ്തുവംതി നാഭിര്-ദിവ്യൈര്-നതേ സംസാരിണോ നരാഃ

രാമം ലക്ഷ്മണ പൂര്വജം രഘുവരം സീതാപതിം സുംദരം
കാകുത്സം കരുണാര്ണവം ഗുണനിധിം വിപ്രപ്രിയം ധാര്മികം

രാജേംദ്രം സത്യസംധം ദശരഥതനയം ശ്യാമലം ശാംതമൂര്തിം
വംദേലോകാഭിരാമം രഘുകുല തിലകം രാഘവം രാവണാരിമ്

രാമായ രാമഭദ്രായ രാമചംദ്രായ വേഥസേ
രഘുനാഥായ നാഥായ സീതായാഃ പതയേ നമഃ

ശ്രീരാമ രാമ രഘുനംദന രാമ രാമ
ശ്രീരാമ രാമ ഭരതാഗ്രജ രാമ രാമ
ശ്രീരാമ രാമ രണകര്കശ രാമ രാമ
ശ്രീരാമ രാമ ശരണം ഭവ രാമ രാമ

ശ്രീരാമ ചംദ്ര ചരണൗ മനസാ സ്മരാമി
ശ്രീരാമ ചംദ്ര ചരണൗ വചസാ ഗൃഹ്ണാമി
ശ്രീരാമ ചംദ്ര ചരണൗ ശിരസാ നമാമി
ശ്രീരാമ ചംദ്ര ചരണൗ ശരണം പ്രപദ്യേ

മാതാരാമോ മത്-പിതാ രാമചംദ്രഃ
സ്വാമീ രാമോ മത്-സഖാ രാമചംദ്രഃ
സര്വസ്വം മേ രാമചംദ്രോ ദയാളുഃ
നാന്യം ജാനേ നൈവ ന ജാനേ

ദക്ഷിണേലക്ഷ്മണോ യസ്യ വാമേ ച ജനകാത്മജാ
പുരതോമാരുതിര്-യസ്യ തം വംദേ രഘുവംദനമ്

ലോകാഭിരാമം രണരംഗധീരം
രാജീവനേത്രം രഘുവംശനാഥം
കാരുണ്യരൂപം കരുണാകരം തം
ശ്രീരാമചംദ്രം ശരണ്യം പ്രപദ്യേ

മനോജവം മാരുത തുല്യ വേഗം
ജിതേംദ്രിയം ബുദ്ധിമതാം വരിഷ്ടം
വാതാത്മജം വാനരയൂധ മുഖ്യം
ശ്രീരാമദൂതം ശരണം പ്രപദ്യേ

കൂജംതം രാമരാമേതി മധുരം മധുരാക്ഷരം
ആരുഹ്യകവിതാ ശാഖാം വംദേ വാല്മീകി കോകിലമ്

ആപദാമപഹര്താരം ദാതാരം സര്വസംപദാം
ലോകാഭിരാമം ശ്രീരാമം ഭൂയോഭൂയോ നമാമ്യഹം

ഭര്ജനം ഭവബീജാനാമര്ജനം സുഖസംപദാം
തര്ജനം യമദൂതാനാം രാമ രാമേതി ഗര്ജനമ്

രാമോ രാജമണിഃ സദാ വിജയതേ രാമം രമേശം ഭജേ
രാമേണാഭിഹതാ നിശാചരചമൂ രാമായ തസ്മൈ നമഃ
രാമാന്നാസ്തി പരായണം പരതരം രാമസ്യ ദാസോസ്മ്യഹം
രാമേ ചിത്തലയഃ സദാ ഭവതു മേ ഭോ രാമ മാമുദ്ധര

ശ്രീരാമ രാമ രാമേതി രമേ രാമേ മനോരമേ
സഹസ്രനാമ തത്തുല്യം രാമ നാമ വരാനനേ

ഇതി ശ്രീബുധകൗശികമുനി വിരചിതം ശ്രീരാമ രക്ഷാസ്തോത്രം സംപൂര്ണം

ശ്രീരാമ ജയരാമ ജയജയരാമ

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.