About

Pages

Rama Raksha Stotram in Gujarati


Rama Raksha Stotram – Gujarati Lyrics (Text)

Rama Raksha Stotram – Gujarati Script

ઓં અસ્ય શ્રી રામરક્ષા સ્તોત્રમંત્રસ્ય બુધકૌશિક ઋષિઃ
શ્રી સીતારામ ચંદ્રોદેવતા
અનુષ્ટુપ છંદઃ
સીતા શક્તિઃ
શ્રીમાન હનુમાન કીલકં
શ્રીરામચંદ્ર પ્રીત્યર્થે રામરક્ષા સ્તોત્રજપે વિનિયોગઃ

ધ્યાનમ
ધ્યાયેદાજાનુબાહું ધૃતશર ધનુષં બદ્ધ પદ્માસનસ્થં
પીતં વાસોવસાનં નવકમલ દળસ્પર્થિ નેત્રં પ્રસન્નમ
વામાંકારૂઢ સીતામુખ કમલ મિલલ્લોચનં નીરદાભં
નાનાલંકાર દીપ્તં દધતમુરુ જટામંડલં રામચંદ્રમ

સ્તોત્રમ
ચરિતં રઘુનાથસ્ય શતકોટિ પ્રવિસ્તરમ
એકૈકમક્ષરં પુંસાં મહાપાતક નાશનમ

ધ્યાત્વા નીલોત્પલ શ્યામં રામં રાજીવલોચનમ
જાનકી લક્ષ્મણોપેતં જટામુકુટ મંડિતમ

સાસિતૂણ ધનુર્બાણ પાણિં નક્તં ચરાંતકમ
સ્વલીલયા જગત્રાતુ માવિર્ભૂતમજં વિભુમ

રામરક્ષાં પઠેત્પ્રાજ્ઞઃ પાપઘ્નીં સર્વકામદામ
શિરો મે રાઘવઃ પાતુફાલં દશરથાત્મજઃ

કૌસલ્યેયો દૃશૌપાતુ વિશ્વામિત્ર પ્રિયઃ શૃતી
ઘ્રાણં પાતુ મખત્રાતા મુખં સૌમિત્રિવત્સલઃ

જિહ્વાં વિદ્યાનિધિઃ પાતુ કંઠં ભરત વંદિતઃ
સ્કંધૌ દિવ્યાયુધઃ પાતુ ભુજૌ ભગ્નેશકાર્મુકઃ

કરૌ સીતાપતિઃ પાતુ હૃદયં જામદગ્ન્યજિત
મધ્યં પાતુ ખરધ્વંસી નાભિં જાંબવદાશ્રયઃ

સુગ્રીવેશઃ કટીપાતુ સક્થિની હનુમત-પ્રભુઃ
ઊરૂ રઘૂત્તમઃ પાતુ રક્ષકુલ વિનાશકૃત

જાનુની સેતુકૃત પાતુ જંઘે દશમુખાંતકઃ
પાદૌવિભીષણ શ્રીદઃપાતુ રામો‌உખિલં વપુઃ

એતાં રામબલોપેતાં રક્ષાં યઃ સુકૃતી પઠેત
સચિરાયુઃ સુખી પુત્રી વિજયી વિનયી ભવેત

પાતાળ ભૂતલ વ્યોમ ચારિણશ-ચદ્મ ચારિણઃ
ન દ્રષ્ટુમપિ શક્તાસ્તે રક્ષિતં રામનામભિઃ

રામેતિ રામભદ્રેતિ રામચંદ્રેતિ વાસ્મરન
નરો નલિપ્યતે પાપૈર્ભુક્તિં મુક્તિં ચ વિંદતિ

જગજ્જૈત્રૈક મંત્રેણ રામનામ્નાભિ રક્ષિતમ
યઃ કંઠે ધારયેત્તસ્ય કરસ્થાઃ સર્વ સિદ્ધયઃ

વજ્રપંજર નામેદં યો રામકવચં સ્મરેત
અવ્યાહતાજ્ઞઃ સર્વત્ર લભતે જય મંગળમ

આદિષ્ટવાન યથાસ્વપ્ને રામ રક્ષા મિમાં હરઃ
તથા લિખિતવાન પ્રાતઃ પ્રબુદ્ધૌ બુધકૌશિકઃ

આરામઃ કલ્પવૃક્ષાણાં વિરામઃ સકલાપદામ
અભિરામ સ્ત્રિલોકાનાં રામઃ શ્રીમાન્સનઃ પ્રભુઃ

તરુણૌ રૂપસંપન્નૌ સુકુમારૌ મહાબલૌ
પુંડરીક વિશાલાક્ષૌ ચીરકૃષ્ણા જિનાંબરૌ

ફલમૂલાસિનૌ દાંતૌ તાપસૌ બ્રહ્મચારિણૌ
પુત્રૌ દશરથસ્યૈતૌ ભ્રાતરૌ રામલક્ષ્મણૌ

શરણ્યૌ સર્વસત્વાનાં શ્રેષ્ટા સર્વ ધનુષ્મતાં
રક્ષઃકુલ નિહંતારૌ ત્રાયેતાં નો રઘૂત્તમૌ

આત્ત સજ્ય ધનુષા વિષુસ્પૃશા વક્ષયાશુગ નિષંગ સંગિનૌ
રક્ષણાય મમ રામલક્ષણાવગ્રતઃ પથિસદૈવ ગચ્છતાં

સન્નદ્ધઃ કવચી ખડ્ગી ચાપબાણધરો યુવા
ગચ્છન મનોરથાન્નશ્ચ રામઃ પાતુ સ લક્ષ્મણઃ

રામો દાશરથિ શ્શૂરો લક્ષ્મણાનુચરો બલી
કાકુત્સઃ પુરુષઃ પૂર્ણઃ કૌસલ્યેયો રઘૂત્તમઃ

વેદાંત વેદ્યો યજ્ઞેશઃ પુરાણ પુરુષોત્તમઃ
જાનકીવલ્લભઃ શ્રીમાનપ્રમેય પરાક્રમઃ

ઇત્યેતાનિ જપેન્નિત્યં મદ્ભક્તઃ શ્રદ્ધયાન્વિતઃ
અશ્વમેથાધિકં પુણ્યં સંપ્રાપ્નોતિ નસંશયઃ

રામં દૂર્વાદળ શ્યામં પદ્માક્ષં પીતાવાસસં
સ્તુવંતિ નાભિર-દિવ્યૈર-નતે સંસારિણો નરાઃ

રામં લક્ષ્મણ પૂર્વજં રઘુવરં સીતાપતિં સુંદરં
કાકુત્સં કરુણાર્ણવં ગુણનિધિં વિપ્રપ્રિયં ધાર્મિકં

રાજેંદ્રં સત્યસંધં દશરથતનયં શ્યામલં શાંતમૂર્તિં
વંદેલોકાભિરામં રઘુકુલ તિલકં રાઘવં રાવણારિમ

રામાય રામભદ્રાય રામચંદ્રાય વેથસે
રઘુનાથાય નાથાય સીતાયાઃ પતયે નમઃ

શ્રીરામ રામ રઘુનંદન રામ રામ
શ્રીરામ રામ ભરતાગ્રજ રામ રામ
શ્રીરામ રામ રણકર્કશ રામ રામ
શ્રીરામ રામ શરણં ભવ રામ રામ

શ્રીરામ ચંદ્ર ચરણૌ મનસા સ્મરામિ
શ્રીરામ ચંદ્ર ચરણૌ વચસા ગૃહ્ણામિ
શ્રીરામ ચંદ્ર ચરણૌ શિરસા નમામિ
શ્રીરામ ચંદ્ર ચરણૌ શરણં પ્રપદ્યે

માતારામો મત-પિતા રામચંદ્રઃ
સ્વામી રામો મત-સખા રામચંદ્રઃ
સર્વસ્વં મે રામચંદ્રો દયાળુઃ
નાન્યં જાને નૈવ ન જાને

દક્ષિણેલક્ષ્મણો યસ્ય વામે ચ જનકાત્મજા
પુરતોમારુતિર-યસ્ય તં વંદે રઘુવંદનમ

લોકાભિરામં રણરંગધીરં
રાજીવનેત્રં રઘુવંશનાથં
કારુણ્યરૂપં કરુણાકરં તં
શ્રીરામચંદ્રં શરણ્યં પ્રપદ્યે

મનોજવં મારુત તુલ્ય વેગં
જિતેંદ્રિયં બુદ્ધિમતાં વરિષ્ટં
વાતાત્મજં વાનરયૂધ મુખ્યં
શ્રીરામદૂતં શરણં પ્રપદ્યે

કૂજંતં રામરામેતિ મધુરં મધુરાક્ષરં
આરુહ્યકવિતા શાખાં વંદે વાલ્મીકિ કોકિલમ

આપદામપહર્તારં દાતારં સર્વસંપદાં
લોકાભિરામં શ્રીરામં ભૂયોભૂયો નમામ્યહં

ભર્જનં ભવબીજાનામર્જનં સુખસંપદાં
તર્જનં યમદૂતાનાં રામ રામેતિ ગર્જનમ

રામો રાજમણિઃ સદા વિજયતે રામં રમેશં ભજે
રામેણાભિહતા નિશાચરચમૂ રામાય તસ્મૈ નમઃ
રામાન્નાસ્તિ પરાયણં પરતરં રામસ્ય દાસોસ્મ્યહં
રામે ચિત્તલયઃ સદા ભવતુ મે ભો રામ મામુદ્ધર

શ્રીરામ રામ રામેતિ રમે રામે મનોરમે
સહસ્રનામ તત્તુલ્યં રામ નામ વરાનને

ઇતિ શ્રીબુધકૌશિકમુનિ વિરચિતં શ્રીરામ રક્ષાસ્તોત્રં સંપૂર્ણં

શ્રીરામ જયરામ જયજયરામ

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.