About

Pages

Vishnu Suktam in Gujarati


Vishnu Suktam – Gujarati Lyrics (Text)

Vishnu Suktam – Gujarati Script

ઓં વિષ્ણોર્નુકં’ વીર્યા’ણિ પ્રવો’ચં યઃ પાર્થિ’વાનિ વિમમે રાજાગં’સિ યો અસ્ક’ભાયદુત્ત’રગ્‍મ સધસ્થં’ વિચક્રમાણસ્ત્રેધોરુ’ગાયો વિષ્ણો’રરાટ’મસિ વિષ્ણો”ઃ પૃષ્ઠમ’સિ વિષ્ણોઃ શ્નપ્ત્રે”સ્થો વિષ્ણોસ્સ્યૂર’સિ વિષ્ણો”ર્ધ્રુવમ’સિ વૈષ્ણવમ’સિ વિષ્ણ’વે ત્વા ||

તદ’સ્ય પ્રિયમભિપાથો’ અશ્યામ | નરો યત્ર’ દેવયવો મદ’ન્તિ | ઉરુક્રમસ્ય સ હિ બન્ધુ’રિત્થા | વિષ્ણો” પદે પ’રમે મધ્વ ઉથ્સઃ’ | પ્રતદ્વિષ્ણુ’સ્સ્તવતે વીર્યા’ય | મૃગો ન ભીમઃ કુ’ચરો ગિ’રિષ્ઠાઃ | યસ્યોરુષુ’ ત્રિષુ વિક્રમ’ણેષુ | અધિ’ક્ષયન્તિ ભુવ’નાનિ વિશ્વા” | પરો માત્ર’યા તનુવા’ વૃધાન | ન તે’ મહિત્વમન્વ’શ્નુવન્તિ ||

ઉભે તે’ વિદ્મા રજ’સી પૃથિવ્યા વિષ્ણો’ દેવત્વમ | પરમસ્ય’ વિથ્સે | વિચ’ક્રમે પૃથિવીમેષ એતામ | ક્ષેત્રા’ય વિષ્ણુર્મનુ’ષે દશસ્યન | ધ્રુવાસો’ અસ્ય કીરયો જના’સઃ | ઊરુક્ષિતિગ્‍મ સુજનિ’માચકાર | ત્રિર્દેવઃ પૃ’થિવીમેષ એતામ | વિચ’ક્રમે શતર્ચ’સં મહિત્વા | પ્રવિષ્ણુ’રસ્તુ તવસસ્તવી’યાન | ત્વેષગ્ગ હ્ય’સ્ય સ્થવિ’રસ્ય નામ’ ||

અતો’ દેવા અ’વંતુ નો યતો વિષ્ણુ’ર્વિચક્રમે | પૃથિવ્યાઃ સપ્તધામ’ભિઃ | ઇદં વિષ્ણુર્વિચ’ક્રમે ત્રેધા નિદ’ધે પદમ | સમૂ’ઢમસ્ય પાગ્‍મ સુરે || ત્રીણિ’ પદા વિચ’ક્રમે વિષ્ણુ’ર્ગોપા અદા”ભ્યઃ | તતો ધર્મા’ણિ ધારયન’ | વિષ્ણોઃ કર્મા’ણિ પશ્યત યતો” વ્રતાનિ’ પસ્પૃશે | ઇન્દ્ર’સ્ય યુજ્યઃ સખા” ||

તદ્વિષ્ણો”ઃ પરમં પદગ્‍મ સદા’ પશ્યન્તિ સૂરયઃ’ | દિવીવ ચક્ષુરાત’તમ | તદ્વિપ્રા’સો વિપન્યવો’ જાગૃવાગ્‍મ સસ્સમિ’ન્ધતે | વિષ્ણોર્યત્પ’રમં પદમ | પર્યા”પ્ત્યા અન’ન્તરાયાય સર્વ’સ્તોમો‌உતિ રાત્ર ઉ’ત્તમ મહ’ર્ભવતિ સર્વસ્યાપ્ત્યૈ સર્વ’સ્ય જિત્ત્યૈ સર્વ’મેવ તેના”પ્નોતિ સર્વં’ જયતિ ||

ઓં શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ’ ||

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.