About

Pages

Vishnu Shatpadi in Sanskrit


Vishnu Shatpadi – Sanskrit Lyrics (Text)

Vishnu Shatpadi – Sanskrit Script

रचन: शन्कराचार्य

अविनयमपनय विष्णॊ दमय मनः शमय विषयमृगतृष्णाम् ।
भूतदयां विस्तारय तारय संसारसागरतः ॥ 1 ॥

दिव्यधुनीमकरन्दॆ परिमलपरिभॊगसच्चिदानन्दॆ ।
श्रीपतिपदारविन्दॆ भवभयखॆदच्छिदॆ वन्दॆ ॥ 2 ॥

सत्यपि भॆदापगमॆ नाथ तवा‌உहं न मामकीनस्त्वम् ।
सामुद्रॊ हि तरङ्गः क्वचन समुद्रॊ न तारङ्गः ॥ 3 ॥

उद्धृतनग नगभिदनुज दनुजकुलामित्र मित्रशशिदृष्टॆ ।
दृष्टॆ भवति प्रभवति न भवति किं भवतिरस्कारः ॥ 4 ॥

मत्स्यादिभिरवतारैरवतारवता‌உवता सदा वसुधाम् ।
परमॆश्वर परिपाल्यॊ भवता भवतापभीतॊ‌உहम् ॥ 5 ॥

दामॊदर गुणमन्दिर सुन्दरवदनारविन्द गॊविन्द ।
भवजलधिमथनमन्दर परमं दरमपनय त्वं मॆ ॥ 6 ॥

नारायण करुणामय शरणं करवाणि तावकौ चरणौ ।
इति षट्पदी मदीयॆ वदनसरॊजॆ सदा वसतु ॥

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.