About

Pages

Sri Venkateswara Vajra Kavacha Stotram in Sanskrit


Sri Venkateswara Vajra Kavacha Stotram – Sanskrit Lyrics (Text)

Sri Venkateswara Vajra Kavacha Stotram – Sanskrit Script

रचन: मार्कन्दॆय

मार्कण्डॆय उवाच

नारायणं परब्रह्म सर्वकारण कारकं
प्रपद्यॆ वेङ्कटॆशाख्यां तदॆव कवचं मम

सहस्रशीर्षा पुरुषॊ वॆङ्कटॆशश्शिरॊ वतु
प्राणॆशः प्राणनिलयः प्राणाण् रक्षतु मॆ हरिः

आकाशराट् सुतानाथ आत्मानं मॆ सदावतु
दॆवदॆवॊत्तमॊपायाद्दॆहं मॆ वॆङ्कटॆश्वरः

सर्वत्र सर्वकालॆषु मङ्गाम्बाजानिश्वरः
पालयॆन्मां सदा कर्मसाफल्यं नः प्रयच्छतु

य ऎतद्वज्रकवचमभॆद्यं वॆङ्कटॆशितुः
सायं प्रातः पठॆन्नित्यं मृत्युं तरति निर्भयः

इति श्री वेङ्कटॆस्वर वज्रकवचस्तॊत्रं सम्पूर्णम् ॥

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.