About

Pages

Sri Rama Ashtottara Sata Namaavali in Bengali

Sri Rama Ashtottara Sata Namaavali – Bengali Lyrics (Text)

Sri Rama Ashtottara Sata Namaavali – Bengali Script

ওং শ্রীরামায় নমঃ
ওং রামভদ্রায় নমঃ
ওং রামচংদ্রায় নমঃ
ওং শাশ্বতায় নমঃ
ওং রাজীবলোচনায় নমঃ
ওং শ্রীমতে নমঃ
ওং রাজেংদ্রায় নমঃ
ওং রঘুপুংগবায় নমঃ
ওং জানকিবল্লভায় নমঃ
ওং জৈত্রায় নমঃ || 1০ ||
ওং জিতামিত্রায় নমঃ
ওং জনার্ধনায় নমঃ
ওং বিশ্বামিত্রপ্রিয়ায় নমঃ
ওং দাংতয় নমঃ
ওং শরনত্রাণ তত্সরায় নমঃ
ওং বালিপ্রমদনায় নমঃ
ওং বংগ্মিনে নমঃ
ওং সত্য়বাচে নমঃ
ওং সত্য়বিক্রমায় নমঃ
ওং সত্য়ব্রতায় নমঃ || 2০ ||
ওং ব্রতধরায় নমঃ
ওং সদাহনুমদাশ্রিতায় নমঃ
ওং কোসলেয়ায় নমঃ
ওং খরধ্বসিনে নমঃ
ওং বিরাধবধপংদিতায় নমঃ
ওং বিভি ষ ণপরিত্রাণায় নমঃ
ওং হরকোদংড খংড নায় নমঃ
ওং সপ্ততাল প্রভেত্য়ৈ নমঃ
ওং দশগ্রীবশিরোহরায় নমঃ
ওং জামদগ্ন্য়মহাধর্পদলনায় নমঃ || 3০ ||
ওং তাতকাংতকায় নমঃ
ওং বেদাংত সারায় নমঃ
ওং বেদাত্মনে নমঃ
ওং ভবরোগাস্য়ভে ষজায় নমঃ
ওং ত্রিমূর্ত য়ে নমঃ
ওং ত্রিগুণাত্মকায় নমঃ
ওং ত্রিলোকাত্মনে নমঃ || 4০ ||
ওং ত্রিলোকরক্ষকায় নমঃ
ওং ধন্বিনে নমঃ
ওং দংড কারণ্য়বর্তনায় নমঃ
ওং অহল্য়াশাপশমনায় নমঃ
ওং পিতৃ ভক্তায় নমঃ
ওং বরপ্রদায় নমঃ
ওং জিতেওদ্রি য়ায় নমঃ
ওং জিতক্রোথায় নমঃ
ওং জিত মিত্রায় নমঃ
ওং জগদ্গুরবে নমঃ || 5০||
ওং বৃক্ষবানরসংঘাতে নমঃ
ওং চিত্রকুটসমাশ্রয়ে নমঃ
ওং জয়ংত ত্রাণবর দায় নমঃ
ওং সুমিত্রাপুত্র সেবিতায় নমঃ
ওং সর্বদেবাদ দেবায় নমঃ
ওং মৃত বানরজীবনায় নমঃ
ওং মায়ামারী চহংত্রে নমঃ
ওং মহাদেবায় নমঃ
ওং মহাভুজায় নমঃ
ওং সর্বদে বস্তুতায় নমঃ || 6০ ||
ওং সৌম্য়ায় নমঃ
ওং ব্রহ্মণ্য়ায় নমঃ
ওং মুনিসংস্তুতায় নমঃ
ওং মহায়োগিনে নমঃ
ওং মহোদরায় নমঃ
ওং সুগ্রীবে প্সিত রাজ্য়দায় নমঃ
ওং সর্ব পুণ্য়াদেক ফলিনে নমঃ
ওং স্ম্রুত স্সর্বোঘনাশনায় নমঃ
ওং আদি পুরুষায় নমঃ
ওং পরমপুরুষায় নমঃ
ওং মহা পুরুষায় নমঃ || 7০ ||
ওং পুণ্য়োদ য়ায় নমঃ
ওং দয়াসারায় নমঃ
ওং পুরুষোত্তমায় নমঃ
ওং স্মিতবক্ত্ত্রায় নমঃ
ওং অমিত ভাষিণে নমঃ
ওং পূর্বভাষিণে নমঃ
ওং রাঘবায় নমঃ
ওং অনংত গুণ গংভীরায় নমঃ
ওং ধীরোদাত্ত গুণোত্তমায় নমঃ || 8০ ||
ওং মায়ামানুষচারিত্রায় নমঃ
ওং মহাদেবাদি পূজিতায় নমঃ
ওং সেতুকৃতে নমঃ
ওং জিতবারাশিয়ে নমঃ
ওং সর্ব তীর্দ ময়ায় নমঃ
ওং হরয়ে নমঃ
ওং শ্য়ামাংগায় নমঃ
ওং সুংদ রায় নমঃ
ওং শূরায় নমঃ
ওং পীত বাসনে নমঃ || 9০ ||
ওং ধনুর্ধ রায় নমঃ
ওং সর্বয়জ্ঞাধীপায় নমঃ
ওং য়জ্বিনে নমঃ
ওং জরামরণ বর্ণ তায় নমঃ
ওং বিভেষণপ্রতিষ্টাত্রে নমঃ
ওং সর্বাবগুনবর্ণ তায় নমঃ
ওং পরমাত্মনে নমঃ
ওং পরস্মৈ ব্রহ্মণে নমঃ
ওং সচিদানংদায় নমঃ
ওং পরস্মৈজ্য়োতি ষে নমঃ || 1০০ ||
ওং পরস্মৈ ধাম্নে নমঃ
ওং পরাকাশায় নমঃ
ওং পরাত্সরায় নমঃ
ওং পরেশায় নমঃ
ওং পারায় নমঃ
ওং সর্বদে বত্মকায় নমঃ
ওং পরস্মৈ নমঃ || 1০8 ||

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.