About

Pages

Sri Rama Ashtottara Sata Namaavali in Tamil

Sri Rama Ashtottara Sata Namaavali – Tamil Lyrics (Text)

Sri Rama Ashtottara Sata Namaavali – Tamil Script

ஓம் ஶ்ரீராமாய னமஃ
ஓம் ராமபத்ராய னமஃ
ஓம் ராமசம்த்ராய னமஃ
ஓம் ஶாஶ்வதாய னமஃ
ஓம் ராஜீவலோசனாய னமஃ
ஓம் ஶ்ரீமதே னமஃ
ஓம் ராஜேம்த்ராய னமஃ
ஓம் ரகுபும்கவாய னமஃ
ஓம் ஜானகிவல்லபாய னமஃ
ஓம் ஜைத்ராய னமஃ || 10 ||
ஓம் ஜிதாமித்ராய னமஃ
ஓம் ஜனார்தனாய னமஃ
ஓம் விஶ்வாமித்ரப்ரியாய னமஃ
ஓம் தாம்தய னமஃ
ஓம் ஶரனத்ராண தத்ஸராய னமஃ
ஓம் வாலிப்ரமதனாய னமஃ
ஓம் வம்க்மினே னமஃ
ஓம் ஸத்யவாசே னமஃ
ஓம் ஸத்யவிக்ரமாய னமஃ
ஓம் ஸத்யவ்ரதாய னமஃ || 20 ||
ஓம் வ்ரததராய னமஃ
ஓம் ஸதாஹனுமதாஶ்ரிதாய னமஃ
ஓம் கோஸலேயாய னமஃ
ஓம் கரத்வஸினே னமஃ
ஓம் விராதவதபம்திதாய னமஃ
ஓம் விபி ஷ ணபரித்ராணாய னமஃ
ஓம் ஹரகோதம்ட கம்ட னாய னமஃ
ஓம் ஸப்ததாள ப்ரபேத்யை னமஃ
ஓம் தஶக்ரீவஶிரோஹராய னமஃ
ஓம் ஜாமதக்ன்யமஹாதர்பதளனாய னமஃ || 30 ||
ஓம் தாதகாம்தகாய னமஃ
ஓம் வேதாம்த ஸாராய னமஃ
ஓம் வேதாத்மனே னமஃ
ஓம் பவரோகாஸ்யபே ஷஜாய னமஃ
ஓம் த்ரிமூர்த யே னமஃ
ஓம் த்ரிகுணாத்மகாய னமஃ
ஓம் த்ரிலோகாத்மனே னமஃ || 40 ||
ஓம் த்ரிலோகரக்ஷகாய னமஃ
ஓம் தன்வினே னமஃ
ஓம் தம்ட காரண்யவர்தனாய னமஃ
ஓம் அஹல்யாஶாபஶமனாய னமஃ
ஓம் பித்று பக்தாய னமஃ
ஓம் வரப்ரதாய னமஃ
ஓம் ஜிதேஒத்ரி யாய னமஃ
ஓம் ஜிதக்ரோதாய னமஃ
ஓம் ஜித மித்ராய னமஃ
ஓம் ஜகத்குரவே னமஃ || 50||
ஓம் வ்றுக்ஷவானரஸம்காதே னமஃ
ஓம் சித்ரகுடஸமாஶ்ரயே னமஃ
ஓம் ஜயம்த த்ராணவர தாய னமஃ
ஓம் ஸுமித்ராபுத்ர ஸேவிதாய னமஃ
ஓம் ஸர்வதேவாத் தேவாய னமஃ
ஓம் ம்றுத வானரஜீவனாய னமஃ
ஓம் மாயாமாரீ சஹம்த்ரே னமஃ
ஓம் மஹாதேவாய னமஃ
ஓம் மஹாபுஜாய னமஃ
ஓம் ஸர்வதே வஸ்துதாய னமஃ || 60 ||
ஓம் ஸௌம்யாய னமஃ
ஓம் ப்ரஹ்மண்யாய னமஃ
ஓம் முனிஸம்ஸ்துதாய னமஃ
ஓம் மஹாயோகினே னமஃ
ஓம் மஹொதராய னமஃ
ஓம் ஸுக்ரீவே ப்ஸித ராஜ்யதாய னமஃ
ஓம் ஸர்வ புண்யாதேக பலினே னமஃ
ஓம் ஸ்ம்ருத ஸ்ஸர்வோகனாஶனாய னமஃ
ஓம் ஆதி புருஷாய னமஃ
ஓம் பரமபுருஷாய னமஃ
ஓம் மஹா புருஷாய னமஃ || 70 ||
ஓம் புண்யோத யாய னமஃ
ஓம் தயாஸாராய னமஃ
ஓம் புருஷோத்தமாய னமஃ
ஓம் ஸ்மிதவக்த்த்ராய னமஃ
ஓம் அமித பாஷிணே னமஃ
ஓம் பூர்வபாஷிணே னமஃ
ஓம் ராகவாய னமஃ
ஓம் அனம்த குண கம்பீராய னமஃ
ஓம் தீரோதாத்த குணோத்தமாய னமஃ || 80 ||
ஓம் மாயாமானுஷசாரித்ராய னமஃ
ஓம் மஹாதேவாதி பூஜிதாய னமஃ
ஓம் ஸேதுக்றுதே னமஃ
ஓம் ஜிதவாராஶியே னமஃ
ஓம் ஸர்வ தீர்த மயாய னமஃ
ஓம் ஹரயே னமஃ
ஓம் ஶ்யாமாம்காய னமஃ
ஓம் ஸும்த ராய னமஃ
ஓம் ஶூராய னமஃ
ஓம் பீத வாஸனே னமஃ || 90 ||
ஓம் தனுர்த ராய னமஃ
ஓம் ஸர்வயஜ்ஞாதீபாய னமஃ
ஓம் யஜ்வினே னமஃ
ஓம் ஜராமரண வர்ண தாய னமஃ
ஓம் விபேஷணப்ரதிஷ்டாத்ரே னமஃ
ஓம் ஸர்வாவகுனவர்ண தாய னமஃ
ஓம் பரமாத்மனே னமஃ
ஓம் பரஸ்மை ப்ரஹ்மணே னமஃ
ஓம் ஸசிதானம்தாய னமஃ
ஓம் பரஸ்மைஜ்யோதி ஷே னமஃ || 100 ||
ஓம் பரஸ்மை தாம்னே னமஃ
ஓம் பராகாஶாய னமஃ
ஓம் பராத்ஸராய னமஃ
ஓம் பரேஶாய னமஃ
ஓம் பாராய னமஃ
ஓம் ஸர்வதே வத்மகாய னமஃ
ஓம் பரஸ்மை னமஃ || 108 ||

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.