About

Pages

Lakshmi Nrusimha Karavalamba Stotram in Oriya

Lakshmi Nrusimha Karavalamba Stotram – Oriya Lyrics (Text)

Lakshmi Nrusimha Karavalamba Stotram – Oriya Script

ଶ୍ରୀମତ୍ପୟୋନିଧିନିକେତନ ଚକ୍ରପାଣେ ଭୋଗୀଂଦ୍ରଭୋଗମଣିରାଜିତ ପୁଣ୍ୟମୂର୍ତେ |
ୟୋଗୀଶ ଶାଶ୍ଵତ ଶରଣ୍ୟ ଭଵାବ୍ଧିପୋତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ମମ ଦେହି କରାଵଲଂବମ || 1 ||

ବ୍ରହ୍ମେଂଦ୍ରରୁଦ୍ରମରୁଦର୍କକିରୀଟକୋଟି ସଂଘଟ୍ଟିତାଂଘ୍ରିକମଲାମଲକାଂତିକାଂତ |
ଲକ୍ଷ୍ମୀଲସତ୍କୁଚସରୋରୁହରାଜହଂସ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ମମ ଦେହି କରାଵଲଂବମ || 2 ||

ସଂସାରଦାଵଦହନାକରଭୀକରୋରୁ-ଜ୍ଵାଲାଵଳୀଭିରତିଦଗ୍ଧତନୂରୁହସ୍ୟ |
ତ୍ଵତ୍ପାଦପଦ୍ମସରସୀରୁହମାଗତସ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ମମ ଦେହି କରାଵଲଂବମ || 3 ||

ସଂସାରଜାଲପତିତତସ୍ୟ ଜଗନ୍ନିଵାସ ସର୍ଵେଂଦ୍ରିୟାର୍ଥ ବଡିଶାଗ୍ର ଝଷୋପମସ୍ୟ |
ପ୍ରୋତ୍କଂପିତ ପ୍ରଚୁରତାଲୁକ ମସ୍ତକସ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ମମ ଦେହି କରାଵଲଂବମ || 4 ||

ସଂସାରକୂମପତିଘୋରମଗାଧମୂଲଂ ସଂପ୍ରାପ୍ୟ ଦୁଃଖଶତସର୍ପସମାକୁଲସ୍ୟ |
ଦୀନସ୍ୟ ଦେଵ କୃପୟା ପଦମାଗତସ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ମମ ଦେହି କରାଵଲଂବମ || 5 ||

ସଂସାରଭୀକରକରୀଂଦ୍ରକରାଭିଘାତ ନିଷ୍ପୀଡ୍ୟମାନଵପୁଷଃ ସକଲାର୍ତିନାଶ |
ପ୍ରାଣପ୍ରୟାଣଭଵଭୀତିସମାକୁଲସ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ମମ ଦେହି କରାଵଲଂବମ || 6 ||

ସଂସାରସର୍ପଵିଷଦିଗ୍ଧମହୋଗ୍ରତୀଵ୍ର ଦଂଷ୍ଟ୍ରାଗ୍ରକୋଟିପରିଦଷ୍ଟଵିନଷ୍ଟମୂର୍ତେଃ |
ନାଗାରିଵାହନ ସୁଧାବ୍ଧିନିଵାସ ଶୌରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ମମ ଦେହି କରାଵଲଂବମ || 7 ||

ସଂସାରଵୃକ୍ଷବୀଜମନଂତକର୍ମ-ଶାଖାୟୁତଂ କରଣପତ୍ରମନଂଗପୁଷ୍ପମ |
ଆରୁହ୍ୟ ଦୁଃଖଫଲିତଃ ଚକିତଃ ଦୟାଳୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ମମ ଦେହି କରାଵଲଂବମ || 8 ||

ସଂସାରସାଗରଵିଶାଲକରାଳକାଳ ନକ୍ରଗ୍ରହଗ୍ରସିତନିଗ୍ରହଵିଗ୍ରହସ୍ୟ |
ଵ୍ୟଗ୍ରସ୍ୟ ରାଗନିଚୟୋର୍ମିନିପୀଡିତସ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ମମ ଦେହି କରାଵଲଂବମ || 9 ||

ସଂସାରସାଗରନିମଜ୍ଜନମୁହ୍ୟମାନଂ ଦୀନଂ ଵିଲୋକୟ ଵିଭୋ କରୁଣାନିଧେ ମାମ |
ପ୍ରହ୍ଲାଦଖେଦପରିହାରପରାଵତାର ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ମମ ଦେହି କରାଵଲଂବମ || 10 ||

ସଂସାରଘୋରଗହନେ ଚରତୋ ମୁରାରେ ମାରୋଗ୍ରଭୀକରମୃଗପ୍ରଚୁରାର୍ଦିତସ୍ୟ |
ଆର୍ତସ୍ୟ ମତ୍ସରନିଦାଘସୁଦୁଃଖିତସ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ମମ ଦେହି କରାଵଲଂବମ || 11 ||

ବଦ୍ଧ୍ଵା ଗଲେ ୟମଭଟା ବହୁ ତର୍ଜୟଂତ କର୍ଷଂତି ୟତ୍ର ଭଵପାଶଶତୈର୍ୟୁତଂ ମାମ |
ଏକାକିନଂ ପରଵଶଂ ଚକିତଂ ଦୟାଳୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ମମ ଦେହି କରାଵଲଂବମ || 12 ||

ଲକ୍ଷ୍ମୀପତେ କମଲନାଭ ସୁରେଶ ଵିଷ୍ଣୋ ୟଜ୍ଞେଶ ୟଜ୍ଞ ମଧୁସୂଦନ ଵିଶ୍ଵରୂପ |
ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ କେଶଵ ଜନାର୍ଦନ ଵାସୁଦେଵ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ମମ ଦେହି କରାଵଲଂବମ || 13 ||

ଏକେନ ଚକ୍ରମପରେଣ କରେଣ ଶଂଖ-ମନ୍ୟେନ ସିଂଧୁତନୟାମଵଲଂବ୍ୟ ତିଷ୍ଠନ |
ଵାମେତରେଣ ଵରଦାଭୟପଦ୍ମଚିହ୍ନଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ମମ ଦେହି କରାଵଲଂବମ || 14 ||

ଅଂଧସ୍ୟ ମେ ହୃତଵିଵେକମହାଧନସ୍ୟ ଚୋରୈର୍ମହାବଲିଭିରିଂଦ୍ରିୟନାମଧେୟୈଃ |
ମୋହାଂଧକାରକୁହରେ ଵିନିପାତିତସ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ମମ ଦେହି କରାଵଲଂବମ || 15 ||

ପ୍ରହ୍ଲାଦନାରଦପରାଶରପୁଂଡରୀକ-ଵ୍ୟାସାଦିଭାଗଵତପୁଂଗଵହୃନ୍ନିଵାସ |
ଭକ୍ତାନୁରକ୍ତପରିପାଲନପାରିଜାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ମମ ଦେହି କରାଵଲଂବମ || 16 ||

ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହଚରଣାବ୍ଜମଧୁଵ୍ରତେନ ସ୍ତୋତ୍ରଂ କୃତଂ ଶୁଭକରଂ ଭୁଵି ଶଂକରେଣ |
ୟେ ତତ୍ପଠଂତି ମନୁଜା ହରିଭକ୍ତିୟୁକ୍ତା-ସ୍ତେ ୟାଂତି ତତ୍ପଦସରୋଜମଖଂଡରୂପମ || 17 ||

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.