About

Pages

Venkateswara Ashtottara Sata Namavali in Sanskrit


Venkateswara Ashtottara Sata Namavali – Sanskrit Lyrics (Text)

Venkateswara Ashtottara Sata Namavali – Sanskrit Script

ॐ श्री वॆङ्कटॆशाय नमः
ॐ श्रीनिवासाय नमः
ॐ लक्ष्मिपतयॆ नमः
ॐ अनानुयाय नमः
ॐ अमृतांशनॆ नमः
ॐ माधवाय नमः
ॐ कृष्णाय नमः
ॐ श्रीहरयॆ नमः
ॐ ज्ञानपञ्जराय नमः
ॐ श्रीवत्स वक्षसॆ नमः
ॐ जगद्वन्द्याय नमः
ॐ गॊविन्दाय नमः
ॐ शाश्वताय नमः
ॐ प्रभवॆ नमः
ॐ शॆशाद्रिनिलायाय नमः
ॐ दॆवाय नमः
ॐ कॆशवाय नमः
ॐ मधुसूदनाय नमः
ॐ अमृताय नमः
ॐ विष्णवॆ नमः
ॐ अच्युताय नमः
ॐ पद्मिनीप्रियाय नमः
ॐ सर्वॆशाय नमः
ॐ गॊपालाय नमः
ॐ पुरुषॊत्तमाय नमः
ॐ गॊपीश्वराय नमः
ॐ परञ्ज्यॊतिषॆ नमः
ॐ व्तेकुण्ठ पतयॆ नमः
ॐ अव्ययाय नमः
ॐ सुधातनवॆ नमः
ॐ याद वॆन्द्राय नमः
ॐ नित्य यौवनरूपवतॆ नमः
ॐ निरञ्जनाय नमः
ॐ विराभासाय नमः
ॐ नित्य तृप्त्ताय नमः
ॐ धरापतयॆ नमः
ॐ सुरपतयॆ नमः
ॐ निर्मलाय नमः
ॐ दॆवपूजिताय नमः
ॐ चतुर्भुजाय नमः
ॐ चक्रधराय नमः
ॐ चतुर्वॆदात्मकाय नमः
ॐ त्रिधाम्नॆ नमः
ॐ त्रिगुणाश्रयाय नमः
ॐ निर्विकल्पाय नमः
ॐ निष्कलङ्काय नमः
ॐ निरान्तकाय नमः
ॐ आर्तलॊकाभयप्रदाय नमः
ॐ निरुप्रदवाय नमः
ॐ निर्गुणाय नमः
ॐ गदाधराय नमः
ॐ शार्ञ्ङपाणयॆ नमः
ॐ नन्दकिनी नमः
ॐ शङ्खदारकाय नमः
ॐ अनॆकमूर्तयॆ नमः
ॐ अव्यक्ताय नमः
ॐ कटिहस्ताय नमः
ॐ वरप्रदाय नमः
ॐ अनॆकात्मनॆ नमः
ॐ दीनबन्धवॆ नमः
ॐ जगद्व्यापिनॆ नमः
ॐ आकाशराजवरदाय नमः
ॐ यॊगिहृत्पद्शमन्दिराय नमः
ॐ दामॊदराय नमः
ॐ जगत्पालाय नमः
ॐ पापघ्नाय नमः
ॐ भक्तवत्सलाय नमः
ॐ त्रिविक्रमाय नमः
ॐ शिंशुमाराय नमः
ॐ जटामकुट शॊभिताय नमः
ॐ शङ्ख मद्यॊल्ल सन्मञ्जु किङ्किण्याढ्य नमः
ॐ कारुण्डकाय नमः
ॐ नीलमॊघश्याम तनवॆ नमः
ॐ बिल्वपत्त्रार्चन प्रियाय नमः
ॐ जगत्कर्त्रॆ नमः
ॐ जगत्साक्षिणॆ नमः
ॐ जगत्पतयॆ नमः
ॐ चिन्तितार्ध प्रदायकाय नमः
ॐ जिष्णवॆ नमः
ॐ दाशार्हाय नमः
ॐ दशरूपवतॆ नमः
ॐ दॆवकी नन्दनाय नमः
ॐ शौरयॆ नमः
ॐ हयरीवाय नमः
ॐ जनार्धनाय नमः
ॐ कन्याश्रणतारॆज्याय नमः
ॐ पीताम्बरधराय नमः
ॐ अनघाय नमः
ॐ वनमालिनॆ नमः
ॐ पद्मनाभाय नमः
ॐ मृगयासक्त मानसाय नमः
ॐ अश्वरूढाय नमः
ॐ खड्गधारिणॆ नमः
ॐ धनार्जन समुत्सुकाय नमः
ॐ घनतारल सन्मध्यकस्तूरी तिलकॊज्ज्वलाय नमः
ॐ सच्चितानन्दरूपाय नमः
ॐ जगन्मङ्गल दायकाय नमः
ॐ यज्ञभॊक्रॆ नमः
ॐ चिन्मयाय नमः
ॐ परमॆश्वराय नमः
ॐ परमार्धप्रदायकाय नमः
ॐ शान्ताय नमः
ॐ श्रीमतॆ नमः
ॐ दॊर्दण्ड विक्रमाय नमः
ॐ परब्रह्मणॆ नमः
ॐ श्रीविभवॆ नमः
ॐ जगदीश्वराय नमः
ॐ आलिवॆलु मङ्गा सहित वॆङ्कटॆश्वराय नमः

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.