About

Pages

Venkateswara Ashtottara Sata Namavali in Bengali


Venkateswara Ashtottara Sata Namavali – Bengali Lyrics (Text)

Venkateswara Ashtottara Sata Namavali – Bengali Script

ওং শ্রী বেংকটেশায় নমঃ
ওং শ্রীনিবাসায় নমঃ
ওং লক্ষ্মিপতয়ে নমঃ
ওং অনানুয়ায় নমঃ
ওং অমৃতাংশনে নমঃ
ওং মাধবায় নমঃ
ওং কৃষ্ণায় নমঃ
ওং শ্রীহরয়ে নমঃ
ওং জ্ঞানপংজরায় নমঃ
ওং শ্রীবত্স বক্ষসে নমঃ
ওং জগদ্বংদ্য়ায় নমঃ
ওং গোবিংদায় নমঃ
ওং শাশ্বতায় নমঃ
ওং প্রভবে নমঃ
ওং শেশাদ্রিনিলায়ায় নমঃ
ওং দেবায় নমঃ
ওং কেশবায় নমঃ
ওং মধুসূদনায় নমঃ
ওং অমৃতায় নমঃ
ওং বিষ্ণবে নমঃ
ওং অচ্য়ুতায় নমঃ
ওং পদ্মিনীপ্রিয়ায় নমঃ
ওং সর্বেশায় নমঃ
ওং গোপালায় নমঃ
ওং পুরুষোত্তমায় নমঃ
ওং গোপীশ্বরায় নমঃ
ওং পরংজ্য়োতিষে নমঃ
ওং ব্তেকুংঠ পতয়ে নমঃ
ওং অব্য়য়ায় নমঃ
ওং সুধাতনবে নমঃ
ওং য়াদ বেংদ্রায় নমঃ
ওং নিত্য় য়ৌবনরূপবতে নমঃ
ওং নিরংজনায় নমঃ
ওং বিরাভাসায় নমঃ
ওং নিত্য় তৃপ্ত্তায় নমঃ
ওং ধরাপতয়ে নমঃ
ওং সুরপতয়ে নমঃ
ওং নির্মলায় নমঃ
ওং দেবপূজিতায় নমঃ
ওং চতুর্ভুজায় নমঃ
ওং চক্রধরায় নমঃ
ওং চতুর্বেদাত্মকায় নমঃ
ওং ত্রিধাম্নে নমঃ
ওং ত্রিগুণাশ্রয়ায় নমঃ
ওং নির্বিকল্পায় নমঃ
ওং নিষ্কলংকায় নমঃ
ওং নিরাংতকায় নমঃ
ওং আর্তলোকাভয়প্রদায় নমঃ
ওং নিরুপ্রদবায় নমঃ
ওং নির্গুণায় নমঃ
ওং গদাধরায় নমঃ
ওং শার্ঞ্ঙপাণয়ে নমঃ
ওং নংদকিনী নমঃ
ওং শংখদারকায় নমঃ
ওং অনেকমূর্তয়ে নমঃ
ওং অব্য়ক্তায় নমঃ
ওং কটিহস্তায় নমঃ
ওং বরপ্রদায় নমঃ
ওং অনেকাত্মনে নমঃ
ওং দীনবংধবে নমঃ
ওং জগদ্ব্য়াপিনে নমঃ
ওং আকাশরাজবরদায় নমঃ
ওং য়োগিহৃত্পদ্শমংদিরায় নমঃ
ওং দামোদরায় নমঃ
ওং জগত্পালায় নমঃ
ওং পাপঘ্নায় নমঃ
ওং ভক্তবত্সলায় নমঃ
ওং ত্রিবিক্রমায় নমঃ
ওং শিংশুমারায় নমঃ
ওং জটামকুট শোভিতায় নমঃ
ওং শংখ মদ্য়োল্ল সন্মংজু কিংকিণ্য়াঢ্য় নমঃ
ওং কারুংডকায় নমঃ
ওং নীলমোঘশ্য়াম তনবে নমঃ
ওং বিল্বপত্ত্রার্চন প্রিয়ায় নমঃ
ওং জগত্কর্ত্রে নমঃ
ওং জগত্সাক্ষিণে নমঃ
ওং জগত্পতয়ে নমঃ
ওং চিংতিতার্ধ প্রদায়কায় নমঃ
ওং জিষ্ণবে নমঃ
ওং দাশার্হায় নমঃ
ওং দশরূপবতে নমঃ
ওং দেবকী নংদনায় নমঃ
ওং শৌরয়ে নমঃ
ওং হয়রীবায় নমঃ
ওং জনার্ধনায় নমঃ
ওং কন্য়াশ্রণতারেজ্য়ায় নমঃ
ওং পীতাংবরধরায় নমঃ
ওং অনঘায় নমঃ
ওং বনমালিনে নমঃ
ওং পদ্মনাভায় নমঃ
ওং মৃগয়াসক্ত মানসায় নমঃ
ওং অশ্বরূঢায় নমঃ
ওং খড্গধারিণে নমঃ
ওং ধনার্জন সমুত্সুকায় নমঃ
ওং ঘনতারল সন্মধ্য়কস্তূরী তিলকোজ্জ্বলায় নমঃ
ওং সচ্চিতানংদরূপায় নমঃ
ওং জগন্মংগল দায়কায় নমঃ
ওং য়জ্ঞভোক্রে নমঃ
ওং চিন্ময়ায় নমঃ
ওং পরমেশ্বরায় নমঃ
ওং পরমার্ধপ্রদায়কায় নমঃ
ওং শাংতায় নমঃ
ওং শ্রীমতে নমঃ
ওং দোর্দংড বিক্রমায় নমঃ
ওং পরব্রহ্মণে নমঃ
ওং শ্রীবিভবে নমঃ
ওং জগদীশ্বরায় নমঃ
ওং আলিবেলু মংগা সহিত বেংকটেশ্বরায় নমঃ

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.