About

Pages

Govinda Namaavali in Sanskrit


Govinda Namaavali – Sanskrit Lyrics (Text)

Govinda Namaavali – Sanskrit Script

श्रीनिवासा गॊविन्दा श्री वॆङ्कटॆशा गॊविन्दा
भक्त वत्सल गॊविन्दा भागवता प्रिय गॊविन्दा
नित्य निर्मल गॊविन्दा नीलमॆघ श्याम गॊविन्दा
गॊविन्दा हरि गॊविन्दा गॊकुल नन्दन गॊविन्दा

पुराण पुरुषा गॊविन्दा पुण्डरीकाक्ष गॊविन्दा
नन्द नन्दना गॊविन्दा नवनीत चॊरा गॊविन्दा
पशुपालक श्री गॊविन्दा पाप विमॊचन गॊविन्दा
दुष्ट संहार गॊविन्दा दुरित निवारण गॊविन्दा
गॊविन्दा हरि गॊविन्दा गॊकुल नन्दन गॊविन्दा

शिष्ट परिपालक गॊविन्दा कष्ट निवारण गॊविन्दा
वज्र मकुटधर गॊविन्दा वराह मूर्ती गॊविन्दा
गॊपीजन लॊल गॊविन्दा गॊवर्धनॊद्धार गॊविन्दा
दशरध नन्दन गॊविन्दा दशमुख मर्धन गॊविन्दा
गॊविन्दा हरि गॊविन्दा गॊकुल नन्दन गॊविन्दा

पक्षि वाहना गॊविन्दा पाण्डव प्रिय गॊविन्दा
मत्स्य कूर्म गॊविन्दा मधु सूधना हरि गॊविन्दा
वराह न्रुसिंह गॊविन्दा वामन भृगुराम गॊविन्दा
बलरामानुज गॊविन्दा बौद्ध कल्किधर गॊविन्दा
गॊविन्दा हरि गॊविन्दा गॊकुल नन्दन गॊविन्दा

वॆणु गान प्रिय गॊविन्दा वॆङ्कट रमणा गॊविन्दा
सीता नायक गॊविन्दा श्रितपरिपालक गॊविन्दा
दरिद्रजन पॊषक गॊविन्दा धर्म संस्थापक गॊविन्दा
अनाथ रक्षक गॊविन्दा आपध्भान्दव गॊविन्दा
गॊविन्दा हरि गॊविन्दा गॊकुल नन्दन गॊविन्दा

शरणागतवत्सल गॊविन्दा करुणा सागर गॊविन्दा
कमल दलाक्षा गॊविन्दा कामित फलदात गॊविन्दा
पाप विनाशक गॊविन्दा पाहि मुरारॆ गॊविन्दा
श्रीमुद्राङ्कित गॊविन्दा श्रीवत्साङ्कित गॊविन्दा
गॊविन्दा हरि गॊविन्दा गॊकुल नन्दन गॊविन्दा

धरणी नायक गॊविन्दा दिनकर तॆजा गॊविन्दा
पद्मावती प्रिय गॊविन्दा प्रसन्न मूर्तॆ गॊविन्दा
अभय हस्त गॊविन्दा अक्षय वरदा गॊविन्दा
शङ्ख चक्रधर गॊविन्दा सारङ्ग गदाधर गॊविन्दा
गॊविन्दा हरि गॊविन्दा गॊकुल नन्दन गॊविन्दा

विराज तीर्थ गॊविन्दा विरॊधि मर्धन गॊविन्दा
सालग्राम हर गॊविन्दा सहस्र नाम गॊविन्दा
लक्ष्मी वल्लभ गॊविन्दा लक्ष्मणाग्रज गॊविन्दा
कस्तूरि तिलक गॊविन्दा काञ्चनाम्बरधर गॊविन्दा
गॊविन्दा हरि गॊविन्दा गॊकुल नन्दन गॊविन्दा

गरुड वाहना गॊविन्दा गजराज रक्षक गॊविन्दा
वानर सॆवित गॊविन्दा वारथि बन्धन गॊविन्दा
ऎडु कोण्डल वाडा गॊविन्दा ऎकत्व रूपा गॊविन्दा
राम क्रिष्णा गॊविन्दा रघुकुल नन्दन गॊविन्दा
गॊविन्दा हरि गॊविन्दा गॊकुल नन्दन गॊविन्दा

प्रत्यक्ष दॆव गॊविन्दा परम दयाकर गॊविन्दा
वज्र मकुटदर गॊविन्दा वैजयन्ति माल गॊविन्दा
वड्डी कासुल वाडा गॊविन्दा वासुदॆव तनया गॊविन्दा
बिल्वपत्रार्चित गॊविन्दा भिक्षुक संस्तुत गॊविन्दा
गॊविन्दा हरि गॊविन्दा गॊकुल नन्दन गॊविन्दा

स्त्री पुं रूपा गॊविन्दा शिवकॆशव मूर्ति गॊविन्दा
ब्रह्मानन्द रूपा गॊविन्दा भक्त तारका गॊविन्दा
नित्य कल्याण गॊविन्दा नीरज नाभा गॊविन्दा
हति राम प्रिय गॊविन्दा हरि सर्वॊत्तम गॊविन्दा
गॊविन्दा हरि गॊविन्दा गॊकुल नन्दन गॊविन्दा

जनार्धन मूर्ति गॊविन्दा जगत् साक्षि रूपा गॊविन्दा
अभिषॆक प्रिय गॊविन्दा अभन्निरासाद गॊविन्दा
नित्य शुभात गॊविन्दा निखिल लॊकॆशा गॊविन्दा
गॊविन्दा हरि गॊविन्दा गॊकुल नन्दन गॊविन्दा

आनन्द रूपा गॊविन्दा अध्यन्त रहित गॊविन्दा
इहपर दायक गॊविन्दा इपराज रक्षक गॊविन्दा
पद्म दलक्ष गॊविन्दा पद्मनाभा गॊविन्दा
गॊविन्दा हरि गॊविन्दा गॊकुल नन्दन गॊविन्दा

तिरुमल निवासा गॊविन्दा तुलसी वनमाल गॊविन्दा
शॆष सायि गॊविन्दा शॆषाद्रि निलय गॊविन्दा
श्री श्रीनिवासा गॊविन्दा श्री वॆङ्कटॆशा गॊविन्दा
गॊविन्दा हरि गॊविन्दा गॊकुल नन्दन गॊविन्दा

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.