About

Pages

Venkateswara Prapatti in Bengali


Venkateswara Prapatti – Bengali Lyrics (Text)

Venkateswara Prapatti – Bengali Script

ঈশানাং জগতো‌உস্য় বেংকটপতে র্বিষ্ণোঃ পরাং প্রেয়সীং
তদ্বক্ষঃস্থল নিত্য়বাসরসিকাং তত-ক্ষাংতি সংবর্ধিনীম |
পদ্মালংকৃত পাণিপল্লবয়ুগাং পদ্মাসনস্থাং শ্রিয়ং
বাত্সল্য়াদি গুণোজ্জ্বলাং ভগবতীং বংদে জগন্মাতরম ||

শ্রীমন কৃপাজলনিধে কৃতসর্বলোক
সর্বজ্ঞ শক্ত নতবত্সল সর্বশেষিন |
স্বামিন সুশীল সুল ভাশ্রিত পারিজাত
শ্রীবেংকটেশচরণৌ শরণং প্রপদ্য়ে || 2 ||

আনূপুরার্চিত সুজাত সুগংধি পুষ্প
সৌরভ্য় সৌরভকরৌ সমসন্নিবেশৌ |
সৌম্য়ৌ সদানুভনে‌உপি নবানুভাব্য়ৌ
শ্রীবেংকটেশ চরণৌ শরণং প্রপদ্য়ে || 3 ||

সদ্য়োবিকাসি সমুদিত্ত্বর সাংদ্ররাগ
সৌরভ্য়নির্ভর সরোরুহ সাম্য়বার্তাম |
সম্য়ক্ষু সাহসপদেষু বিলেখয়ংতৌ
শ্রীবেংকটেশ চরণৌ শরণং প্রপদ্য়ে || 4 ||

রেখাময় ধ্বজ সুধাকলশাতপত্র
বজ্রাংকুশাংবুরুহ কল্পক শংখচক্রৈঃ |
ভব্য়ৈরলংকৃততলৌ পরতত্ত্ব চিহ্নৈঃ
শ্রীবেংকটেশ চরণৌ শরণং প্রপদ্য়ে || 5 ||

তাম্রোদরদ্য়ুতি পরাজিত পদ্মরাগৌ
বাহ্য়ৈর-মহোভি রভিভূত মহেংদ্রনীলৌ |
উদ্য় ন্নখাংশুভি রুদস্ত শশাংক ভাসৌ
শ্রীবেংকটেশ চরণৌ শরণং প্রপদ্য়ে || 6 ||

স প্রেমভীতি কমলাকর পল্লবাভ্য়াং
সংবাহনে‌உপি সপদি ক্লম মাধধানৌ |
কাংতা নবাঙ্মানস গোচর সৌকুমার্য়ৌ
শ্রীবেংকটেশ চরণৌ শরণং প্রপদ্য়ে || 7 ||

লক্ষ্মী মহী তদনুরূপ নিজানুভাব
নীকাদি দিব্য় মহিষী করপল্লবানাম |
আরুণ্য় সংক্রমণতঃ কিল সাংদ্ররাগৌ
শ্রীবেংকটেশ চরণৌ শরণং প্রপদ্য়ে || 8 ||

নিত্য়ানমদ্বিধি শিবাদি কিরীটকোটি
প্রত্য়ুপ্ত দীপ্ত নবরত্নমহঃ প্ররোহৈঃ |
নীরাজনাবিধি মুদার মুপাদধানৌ
শ্রীবেংকটেশ চরণৌ শরণং প্রপদ্য়ে || 9 ||

“বিষ্ণোঃ পদে পরম” ইত্য়ুদিত প্রশংসৌ
য়ৌ “মধ্ব উত্স” ইতি ভোগ্য় তয়া‌உপ্য়ুপাত্তৌ |
ভূয়স্তথেতি তব পাণিতল প্রদিষ্টৌ
শ্রীবেংকটেশ চরণৌ শরণং প্রপদ্য়ে || 1০ ||

পার্থায় তত-সদৃশ সারধিনা ত্বয়ৈব
য়ৌ দর্শিতৌ স্বচরণৌ শরণং ব্রজেতি |
ভূয়ো‌உপি মহ্য় মিহ তৌ করদর্শিতৌ তে
শ্রীবেংকটেশ চরণৌ শরণং প্রপদ্য়ে || 11 ||

মন্মূর্থ্নি কালিয়ফনে বিকটাটবীষু
শ্রীবেংকটাদ্রি শিখরে শিরসি শ্রুতীনাম |
চিত্তে‌உপ্য়নন্য় মনসাং সমমাহিতৌ তে
শ্রীবেংকটেশ চরণৌ শরণং প্রপদ্য়ে || 12 ||

অম্লান হৃষ্য় দবনীতল কীর্ণপুষ্পৌ
শ্রীবেংকটাদ্রি শিখরাভরণায়-মানৌ |
আনংদিতাখিল মনো নয়নৌ তবৈ তৌ
শ্রীবেংকটেশ চরণৌ শরণং প্রপদ্য়ে || 13 ||

প্রায়ঃ প্রপন্ন জনতা প্রথমাবগাহ্য়ৌ
মাতুঃ স্তনাবিব শিশো রমৃতায়মাণৌ |
প্রাপ্তৌ পরস্পর তুলা মতুলাংতরৌ তে
শ্রীবেংকটেশ চরণৌ শরণং প্রপদ্য়ে || 14 ||

সত্ত্বোত্তরৈঃ সতত সেব্য়পদাংবুজেন
সংসার তারক দয়ার্দ্র দৃগংচলেন |
সৌম্য়োপয়ংতৃ মুনিনা মম দর্শিতৌ তে
শ্রীবেংকটেশ চরণৌ শরণং প্রপদ্য়ে || 15 ||

শ্রীশ শ্রিয়া ঘটিকয়া ত্বদুপায় ভাবে
প্রাপ্য়েত্বয়ি স্বয়মুপেয় তয়া স্ফুরংত্য়া |
নিত্য়াশ্রিতায় নিরবদ্য় গুণায় তুভ্য়ং
স্য়াং কিংকরো বৃষগিরীশ ন জাতু মহ্য়ম || 16 ||

ইতি শ্রীবেংকটেশ প্রপত্তিঃ

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.