About

Pages

Sri Venkateswara Suprabhatam in Gujarati


Sri Venkateswara Suprabhatam – Gujarati Lyrics (Text)

Sri Venkateswara Suprabhatam – Gujarati Script

રચન: પ્રતિવાધિ બયંકરમ અન્ન વેદંતાચારિ

કૌસલ્યા સુપ્રજા રામ પૂર્વાસંધ્યા પ્રવર્તતે |
ઉત્તિષ્ઠ નરશાર્દૂલ કર્તવ્યં દૈવમાહ્નિકમ || 1 ||

ઉત્તિષ્ઠોત્તિષ્ઠ ગોવિંદ ઉત્તિષ્ઠ ગરુડધ્વજ |
ઉત્તિષ્ઠ કમલાકાંત ત્રૈલોક્યં મંગળં કુરુ || 2 ||

માતસ્સમસ્ત જગતાં મધુકૈટભારેઃ
વક્ષોવિહારિણિ મનોહર દિવ્યમૂર્તે |
શ્રીસ્વામિનિ શ્રિતજનપ્રિય દાનશીલે
શ્રી વેંકટેશ દયિતે તવ સુપ્રભાતમ || 3 ||

તવ સુપ્રભાતમરવિંદ લોચને
ભવતુ પ્રસન્નમુખ ચંદ્રમંડલે |
વિધિ શંકરેંદ્ર વનિતાભિરર્ચિતે
વૃશ શૈલનાથ દયિતે દયાનિધે || 4 ||

અત્ર્યાદિ સપ્ત ઋષયસ્સમુપાસ્ય સંધ્યાં
આકાશ સિંધુ કમલાનિ મનોહરાણિ |
આદાય પાદયુગ મર્ચયિતું પ્રપન્નાઃ
શેષાદ્રિ શેખર વિભો તવ સુપ્રભાતમ || 5 ||

પંચાનનાબ્જ ભવ ષણ્મુખ વાસવાદ્યાઃ
ત્રૈવિક્રમાદિ ચરિતં વિબુધાઃ સ્તુવંતિ |
ભાષાપતિઃ પઠતિ વાસર શુદ્ધિ મારાત
શેષાદ્રિ શેખર વિભો તવ સુપ્રભાતમ || 6 ||

ઈશત-પ્રફુલ્લ સરસીરુહ નારિકેળ
પૂગદ્રુમાદિ સુમનોહર પાલિકાનામ |
આવાતિ મંદમનિલઃ સહદિવ્ય ગંધૈઃ
શેષાદ્રિ શેખર વિભો તવ સુપ્રભાતમ || 7 ||

ઉન્મીલ્યનેત્ર યુગમુત્તમ પંજરસ્થાઃ
પાત્રાવસિષ્ટ કદલી ફલ પાયસાનિ |
ભુક્ત્વાઃ સલીલ મથકેળિ શુકાઃ પઠંતિ
શેષાદ્રિ શેખર વિભો તવ સુપ્રભાતમ || 8 ||

તંત્રી પ્રકર્ષ મધુર સ્વનયા વિપંચ્યા
ગાયત્યનંત ચરિતં તવ નારદો‌உપિ |
ભાષા સમગ્ર મસત-કૃતચારુ રમ્યં
શેષાદ્રિ શેખર વિભો તવ સુપ્રભાતમ || 9 ||

ભૃંગાવળી ચ મકરંદ રસાનુ વિદ્ધ
ઝુંકારગીત નિનદૈઃ સહસેવનાય |
નિર્યાત્યુપાંત સરસી કમલોદરેભ્યઃ
શેષાદ્રિ શેખર વિભો તવ સુપ્રભાતમ || 10 ||

યોષાગણેન વરદધ્નિ વિમથ્યમાને
ઘોષાલયેષુ દધિમંથન તીવ્રઘોષાઃ |
રોષાત્કલિં વિદધતે કકુભશ્ચ કુંભાઃ
શેષાદ્રિ શેખર વિભો તવ સુપ્રભાતમ || 11 ||

પદ્મેશમિત્ર શતપત્ર ગતાળિવર્ગાઃ
હર્તું શ્રિયં કુવલયસ્ય નિજાંગલક્ષ્મ્યાઃ |
ભેરી નિનાદમિવ ભિભ્રતિ તીવ્રનાદમ
શેષાદ્રિ શેખર વિભો તવ સુપ્રભાતમ || 12 ||

શ્રીમન્નભીષ્ટ વરદાખિલ લોક બંધો
શ્રી શ્રીનિવાસ જગદેક દયૈક સિંધો |
શ્રી દેવતા ગૃહ ભુજાંતર દિવ્યમૂર્તે
શ્રી વેંકટાચલપતે તવ સુપ્રભાતમ || 13 ||

શ્રી સ્વામિ પુષ્કરિણિકાપ્લવ નિર્મલાંગાઃ
શ્રેયાર્થિનો હરવિરિંચિ સનંદનાદ્યાઃ |
દ્વારે વસંતિ વરનેત્ર હતોત્ત માંગાઃ
શ્રી વેંકટાચલપતે તવ સુપ્રભાતમ || 14 ||

શ્રી શેષશૈલ ગરુડાચલ વેંકટાદ્રિ
નારાયણાદ્રિ વૃષભાદ્રિ વૃષાદ્રિ મુખ્યામ |
આખ્યાં ત્વદીય વસતે રનિશં વદંતિ
શ્રી વેંકટાચલપતે તવ સુપ્રભાતમ || 15 ||

સેવાપરાઃ શિવ સુરેશ કૃશાનુધર્મ
રક્ષોંબુનાથ પવમાન ધનાધિ નાથાઃ |
બદ્ધાંજલિ પ્રવિલસન્નિજ શીર્ષદેશાઃ
શ્રી વેંકટાચલપતે તવ સુપ્રભાતમ || 16 ||

ધાટીષુ તે વિહગરાજ મૃગાધિરાજ
નાગાધિરાજ ગજરાજ હયાધિરાજાઃ |
સ્વસ્વાધિકાર મહિમાધિક મર્થયંતે
શ્રી વેંકટાચલપતે તવ સુપ્રભાતમ || 17 ||

સૂર્યેંદુ ભૌમ બુધવાક્પતિ કાવ્યશૌરિ
સ્વર્ભાનુકેતુ દિવિશત-પરિશત-પ્રધાનાઃ |
ત્વદ્દાસદાસ ચરમાવધિ દાસદાસાઃ
શ્રી વેંકટાચલપતે તવ સુપ્રભાતમ || 18 ||

તત-પાદધૂળિ ભરિત સ્ફુરિતોત્તમાંગાઃ
સ્વર્ગાપવર્ગ નિરપેક્ષ નિજાંતરંગાઃ |
કલ્પાગમા કલનયા‌உ‌உકુલતાં લભંતે
શ્રી વેંકટાચલપતે તવ સુપ્રભાતમ || 19 ||

ત્વદ્ગોપુરાગ્ર શિખરાણિ નિરીક્ષમાણાઃ
સ્વર્ગાપવર્ગ પદવીં પરમાં શ્રયંતઃ |
મર્ત્યા મનુષ્ય ભુવને મતિમાશ્રયંતે
શ્રી વેંકટાચલપતે તવ સુપ્રભાતમ || 20 ||

શ્રી ભૂમિનાયક દયાદિ ગુણામૃતાબ્દે
દેવાદિદેવ જગદેક શરણ્યમૂર્તે |
શ્રીમન્નનંત ગરુડાદિભિ રર્ચિતાંઘ્રે
શ્રી વેંકટાચલપતે તવ સુપ્રભાતમ || 21 ||

શ્રી પદ્મનાભ પુરુષોત્તમ વાસુદેવ
વૈકુંઠ માધવ જનાર્ધન ચક્રપાણે |
શ્રી વત્સ ચિહ્ન શરણાગત પારિજાત
શ્રી વેંકટાચલપતે તવ સુપ્રભાતમ || 22 ||

કંદર્પ દર્પ હર સુંદર દિવ્ય મૂર્તે
કાંતા કુચાંબુરુહ કુટ્મલ લોલદૃષ્ટે |
કલ્યાણ નિર્મલ ગુણાકર દિવ્યકીર્તે
શ્રી વેંકટાચલપતે તવ સુપ્રભાતમ || 23 ||

મીનાકૃતે કમઠકોલ નૃસિંહ વર્ણિન
સ્વામિન પરશ્વથ તપોધન રામચંદ્ર |
શેષાંશરામ યદુનંદન કલ્કિરૂપ
શ્રી વેંકટાચલપતે તવ સુપ્રભાતમ || 24 ||

એલાલવંગ ઘનસાર સુગંધિ તીર્થં
દિવ્યં વિયત્સરિતુ હેમઘટેષુ પૂર્ણમ |
ધૃત્વાદ્ય વૈદિક શિખામણયઃ પ્રહૃષ્ટાઃ
તિષ્ઠંતિ વેંકટપતે તવ સુપ્રભાતમ || 25 ||

ભાસ્વાનુદેતિ વિકચાનિ સરોરુહાણિ
સંપૂરયંતિ નિનદૈઃ કકુભો વિહંગાઃ |
શ્રીવૈષ્ણવાઃ સતત મર્થિત મંગળાસ્તે
ધામાશ્રયંતિ તવ વેંકટ સુપ્રભાતમ || 26 ||

બ્રહ્માદયા સ્સુરવરા સ્સમહર્ષયસ્તે
સંતસ્સનંદન મુખાસ્ત્વથ યોગિવર્યાઃ |
ધામાંતિકે તવ હિ મંગળ વસ્તુ હસ્તાઃ
શ્રી વેંકટાચલપતે તવ સુપ્રભાતમ || 27 ||

લક્શ્મીનિવાસ નિરવદ્ય ગુણૈક સિંધો
સંસારસાગર સમુત્તરણૈક સેતો |
વેદાંત વેદ્ય નિજવૈભવ ભક્ત ભોગ્ય
શ્રી વેંકટાચલપતે તવ સુપ્રભાતમ || 28 ||

ઇત્થં વૃષાચલપતેરિહ સુપ્રભાતં
યે માનવાઃ પ્રતિદિનં પઠિતું પ્રવૃત્તાઃ |
તેષાં પ્રભાત સમયે સ્મૃતિરંગભાજાં
પ્રજ્ઞાં પરાર્થ સુલભાં પરમાં પ્રસૂતે || 29 ||

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.