About

Pages

Sri Venkateswara Suprabhatam in Malayalam


Sri Venkateswara Suprabhatam – Malayalam Lyrics (Text)
Sri Venkateswara Suprabhatam – Malayalam Script

രചന: പ്രതിവാധി ബയംകരമ് അന്ന വേദംതാചാരി

കൗസല്യാ സുപ്രജാ രാമ പൂര്വാസംധ്യാ പ്രവര്തതേ |
ഉത്തിഷ്ഠ നരശാര്ദൂല കര്തവ്യം ദൈവമാഹ്നികമ് || 1 ||

ഉത്തിഷ്ഠോത്തിഷ്ഠ ഗോവിംദ ഉത്തിഷ്ഠ ഗരുഡധ്വജ |
ഉത്തിഷ്ഠ കമലാകാംത ത്രൈലോക്യം മംഗളം കുരു || 2 ||

മാതസ്സമസ്ത ജഗതാം മധുകൈടഭാരേഃ
വക്ഷോവിഹാരിണി മനോഹര ദിവ്യമൂര്തേ |
ശ്രീസ്വാമിനി ശ്രിതജനപ്രിയ ദാനശീലേ
ശ്രീ വേംകടേശ ദയിതേ തവ സുപ്രഭാതമ് || 3 ||

തവ സുപ്രഭാതമരവിംദ ലോചനേ
ഭവതു പ്രസന്നമുഖ ചംദ്രമംഡലേ |
വിധി ശംകരേംദ്ര വനിതാഭിരര്ചിതേ
വൃശ ശൈലനാഥ ദയിതേ ദയാനിധേ || 4 ||

അത്ര്യാദി സപ്ത ഋഷയസ്സമുപാസ്യ സംധ്യാം
ആകാശ സിംധു കമലാനി മനോഹരാണി |
ആദായ പാദയുഗ മര്ചയിതും പ്രപന്നാഃ
ശേഷാദ്രി ശേഖര വിഭോ തവ സുപ്രഭാതമ് || 5 ||

പംചാനനാബ്ജ ഭവ ഷണ്മുഖ വാസവാദ്യാഃ
ത്രൈവിക്രമാദി ചരിതം വിബുധാഃ സ്തുവംതി |
ഭാഷാപതിഃ പഠതി വാസര ശുദ്ധി മാരാത്
ശേഷാദ്രി ശേഖര വിഭോ തവ സുപ്രഭാതമ് || 6 ||

ഈശത്-പ്രഫുല്ല സരസീരുഹ നാരികേള
പൂഗദ്രുമാദി സുമനോഹര പാലികാനാമ് |
ആവാതി മംദമനിലഃ സഹദിവ്യ ഗംധൈഃ
ശേഷാദ്രി ശേഖര വിഭോ തവ സുപ്രഭാതമ് || 7 ||

ഉന്മീല്യനേത്ര യുഗമുത്തമ പംജരസ്ഥാഃ
പാത്രാവസിഷ്ട കദലീ ഫല പായസാനി |
ഭുക്ത്വാഃ സലീല മഥകേളി ശുകാഃ പഠംതി
ശേഷാദ്രി ശേഖര വിഭോ തവ സുപ്രഭാതമ് || 8 ||

തംത്രീ പ്രകര്ഷ മധുര സ്വനയാ വിപംച്യാ
ഗായത്യനംത ചരിതം തവ നാരദോ‌உപി |
ഭാഷാ സമഗ്ര മസത്-കൃതചാരു രമ്യം
ശേഷാദ്രി ശേഖര വിഭോ തവ സുപ്രഭാതമ് || 9 ||

ഭൃംഗാവളീ ച മകരംദ രസാനു വിദ്ധ
ഝുംകാരഗീത നിനദൈഃ സഹസേവനായ |
നിര്യാത്യുപാംത സരസീ കമലോദരേഭ്യഃ
ശേഷാദ്രി ശേഖര വിഭോ തവ സുപ്രഭാതമ് || 10 ||

യോഷാഗണേന വരദധ്നി വിമഥ്യമാനേ
ഘോഷാലയേഷു ദധിമംഥന തീവ്രഘോഷാഃ |
രോഷാത്കലിം വിദധതേ കകുഭശ്ച കുംഭാഃ
ശേഷാദ്രി ശേഖര വിഭോ തവ സുപ്രഭാതമ് || 11 ||

പദ്മേശമിത്ര ശതപത്ര ഗതാളിവര്ഗാഃ
ഹര്തും ശ്രിയം കുവലയസ്യ നിജാംഗലക്ഷ്മ്യാഃ |
ഭേരീ നിനാദമിവ ഭിഭ്രതി തീവ്രനാദമ്
ശേഷാദ്രി ശേഖര വിഭോ തവ സുപ്രഭാതമ് || 12 ||

ശ്രീമന്നഭീഷ്ട വരദാഖില ലോക ബംധോ
ശ്രീ ശ്രീനിവാസ ജഗദേക ദയൈക സിംധോ |
ശ്രീ ദേവതാ ഗൃഹ ഭുജാംതര ദിവ്യമൂര്തേ
ശ്രീ വേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് || 13 ||

ശ്രീ സ്വാമി പുഷ്കരിണികാപ്ലവ നിര്മലാംഗാഃ
ശ്രേയാര്ഥിനോ ഹരവിരിംചി സനംദനാദ്യാഃ |
ദ്വാരേ വസംതി വരനേത്ര ഹതോത്ത മാംഗാഃ
ശ്രീ വേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് || 14 ||

ശ്രീ ശേഷശൈല ഗരുഡാചല വേംകടാദ്രി
നാരായണാദ്രി വൃഷഭാദ്രി വൃഷാദ്രി മുഖ്യാമ് |
ആഖ്യാം ത്വദീയ വസതേ രനിശം വദംതി
ശ്രീ വേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് || 15 ||

സേവാപരാഃ ശിവ സുരേശ കൃശാനുധര്മ
രക്ഷോംബുനാഥ പവമാന ധനാധി നാഥാഃ |
ബദ്ധാംജലി പ്രവിലസന്നിജ ശീര്ഷദേശാഃ
ശ്രീ വേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് || 16 ||

ധാടീഷു തേ വിഹഗരാജ മൃഗാധിരാജ
നാഗാധിരാജ ഗജരാജ ഹയാധിരാജാഃ |
സ്വസ്വാധികാര മഹിമാധിക മര്ഥയംതേ
ശ്രീ വേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് || 17 ||

സൂര്യേംദു ഭൗമ ബുധവാക്പതി കാവ്യശൗരി
സ്വര്ഭാനുകേതു ദിവിശത്-പരിശത്-പ്രധാനാഃ |
ത്വദ്ദാസദാസ ചരമാവധി ദാസദാസാഃ
ശ്രീ വേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് || 18 ||

തത്-പാദധൂളി ഭരിത സ്ഫുരിതോത്തമാംഗാഃ
സ്വര്ഗാപവര്ഗ നിരപേക്ഷ നിജാംതരംഗാഃ |
കല്പാഗമാ കലനയാ‌உ‌உകുലതാം ലഭംതേ
ശ്രീ വേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് || 19 ||

ത്വദ്ഗോപുരാഗ്ര ശിഖരാണി നിരീക്ഷമാണാഃ
സ്വര്ഗാപവര്ഗ പദവീം പരമാം ശ്രയംതഃ |
മര്ത്യാ മനുഷ്യ ഭുവനേ മതിമാശ്രയംതേ
ശ്രീ വേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് || 20 ||

ശ്രീ ഭൂമിനായക ദയാദി ഗുണാമൃതാബ്ദേ
ദേവാദിദേവ ജഗദേക ശരണ്യമൂര്തേ |
ശ്രീമന്നനംത ഗരുഡാദിഭി രര്ചിതാംഘ്രേ
ശ്രീ വേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് || 21 ||

ശ്രീ പദ്മനാഭ പുരുഷോത്തമ വാസുദേവ
വൈകുംഠ മാധവ ജനാര്ധന ചക്രപാണേ |
ശ്രീ വത്സ ചിഹ്ന ശരണാഗത പാരിജാത
ശ്രീ വേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് || 22 ||

കംദര്പ ദര്പ ഹര സുംദര ദിവ്യ മൂര്തേ
കാംതാ കുചാംബുരുഹ കുട്മല ലോലദൃഷ്ടേ |
കല്യാണ നിര്മല ഗുണാകര ദിവ്യകീര്തേ
ശ്രീ വേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് || 23 ||

മീനാകൃതേ കമഠകോല നൃസിംഹ വര്ണിന്
സ്വാമിന് പരശ്വഥ തപോധന രാമചംദ്ര |
ശേഷാംശരാമ യദുനംദന കല്കിരൂപ
ശ്രീ വേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് || 24 ||

ഏലാലവംഗ ഘനസാര സുഗംധി തീര്ഥം
ദിവ്യം വിയത്സരിതു ഹേമഘടേഷു പൂര്ണമ് |
ധൃത്വാദ്യ വൈദിക ശിഖാമണയഃ പ്രഹൃഷ്ടാഃ
തിഷ്ഠംതി വേംകടപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് || 25 ||

ഭാസ്വാനുദേതി വികചാനി സരോരുഹാണി
സംപൂരയംതി നിനദൈഃ കകുഭോ വിഹംഗാഃ |
ശ്രീവൈഷ്ണവാഃ സതത മര്ഥിത മംഗളാസ്തേ
ധാമാശ്രയംതി തവ വേംകട സുപ്രഭാതമ് || 26 ||

ബ്രഹ്മാദയാ സ്സുരവരാ സ്സമഹര്ഷയസ്തേ
സംതസ്സനംദന മുഖാസ്ത്വഥ യോഗിവര്യാഃ |
ധാമാംതികേ തവ ഹി മംഗള വസ്തു ഹസ്താഃ
ശ്രീ വേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് || 27 ||

ലക്ശ്മീനിവാസ നിരവദ്യ ഗുണൈക സിംധോ
സംസാരസാഗര സമുത്തരണൈക സേതോ |
വേദാംത വേദ്യ നിജവൈഭവ ഭക്ത ഭോഗ്യ
ശ്രീ വേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് || 28 ||

ഇത്ഥം വൃഷാചലപതേരിഹ സുപ്രഭാതം
യേ മാനവാഃ പ്രതിദിനം പഠിതും പ്രവൃത്താഃ |
തേഷാം പ്രഭാത സമയേ സ്മൃതിരംഗഭാജാം
പ്രജ്ഞാം പരാര്ഥ സുലഭാം പരമാം പ്രസൂതേ || 29 ||

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.