About

Pages

Sri Rama Ashtottara Sata Namaavali in Oriya

Sri Rama Ashtottara Sata Namaavali – Oriya Lyrics (Text)

Sri Rama Ashtottara Sata Namaavali – Oriya Script

ଓଂ ଶ୍ରୀରାମାୟ ନମଃ
ଓଂ ରାମଭଦ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ରାମଚଂଦ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶାଶ୍ଵତାୟ ନମଃ
ଓଂ ରାଜୀଵଲୋଚନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀମତେ ନମଃ
ଓଂ ରାଜେଂଦ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ରଘୁପୁଂଗଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜାନକିଵଲ୍ଲଭାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜୈତ୍ରାୟ ନମଃ || 10 ||
ଓଂ ଜିତାମିତ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜନାର୍ଧନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିଶ୍ଵାମିତ୍ରପ୍ରିୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦାଂତୟ ନମଃ
ଓଂ ଶରନତ୍ରାଣ ତତ୍ସରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵାଲିପ୍ରମଦନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵଂଗ୍ମିନେ ନମଃ
ଓଂ ସତ୍ୟଵାଚେ ନମଃ
ଓଂ ସତ୍ୟଵିକ୍ରମାୟ ନମଃ
ଓଂ ସତ୍ୟଵ୍ରତାୟ ନମଃ || 20 ||
ଓଂ ଵ୍ରତଧରାୟ ନମଃ
ଓଂ ସଦାହନୁମଦାଶ୍ରିତାୟ ନମଃ
ଓଂ କୋସଲେୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଖରଧ୍ଵସିନେ ନମଃ
ଓଂ ଵିରାଧଵଧପଂଦିତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିଭି ଷ ଣପରିତ୍ରାଣାୟ ନମଃ
ଓଂ ହରକୋଦଂଡ ଖଂଡ ନାୟ ନମଃ
ଓଂ ସପ୍ତତାଳ ପ୍ରଭେତ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଦଶଗ୍ରୀଵଶିରୋହରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜାମଦଗ୍ନ୍ୟମହାଧର୍ପଦଳନାୟ ନମଃ || 30 ||
ଓଂ ତାତକାଂତକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵେଦାଂତ ସାରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵେଦାତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ଭଵରୋଗାସ୍ୟଭେ ଷଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିମୂର୍ତ ୟେ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକାୟ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିଲୋକାତ୍ମନେ ନମଃ || 40 ||
ଓଂ ତ୍ରିଲୋକରକ୍ଷକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଧନ୍ଵିନେ ନମଃ
ଓଂ ଦଂଡ କାରଣ୍ୟଵର୍ତନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅହଲ୍ୟାଶାପଶମନାୟ ନମଃ
ଓଂ ପିତୃ ଭକ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵରପ୍ରଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜିତେଓଦ୍ରି ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜିତକ୍ରୋଥାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜିତ ମିତ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜଗଦ୍ଗୁରଵେ ନମଃ || 50||
ଓଂ ଵୃକ୍ଷଵାନରସଂଘାତେ ନମଃ
ଓଂ ଚିତ୍ରକୁଟସମାଶ୍ରୟେ ନମଃ
ଓଂ ଜୟଂତ ତ୍ରାଣଵର ଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୁମିତ୍ରାପୁତ୍ର ସେଵିତାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵଦେଵାଦ ଦେଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ମୃତ ଵାନରଜୀଵନାୟ ନମଃ
ଓଂ ମାୟାମାରୀ ଚହଂତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ମହାଦେଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାଭୁଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵଦେ ଵସ୍ତୁତାୟ ନମଃ || 60 ||
ଓଂ ସୌମ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ମୁନିସଂସ୍ତୁତାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାୟୋଗିନେ ନମଃ
ଓଂ ମହୋଦରାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୁଗ୍ରୀଵେ ପ୍ସିତ ରାଜ୍ୟଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵ ପୁଣ୍ୟାଦେକ ଫଲିନେ ନମଃ
ଓଂ ସ୍ମ୍ରୁତ ସ୍ସର୍ଵୋଘନାଶନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଆଦି ପୁରୁଷାୟ ନମଃ
ଓଂ ପରମପୁରୁଷାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହା ପୁରୁଷାୟ ନମଃ || 70 ||
ଓଂ ପୁଣ୍ୟୋଦ ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦୟାସାରାୟ ନମଃ
ଓଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ ନମଃ
ଓଂ ସ୍ମିତଵକ୍ତ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅମିତ ଭାଷିଣେ ନମଃ
ଓଂ ପୂର୍ଵଭାଷିଣେ ନମଃ
ଓଂ ରାଘଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅନଂତ ଗୁଣ ଗଂଭୀରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଧୀରୋଦାତ୍ତ ଗୁଣୋତ୍ତମାୟ ନମଃ || 80 ||
ଓଂ ମାୟାମାନୁଷଚାରିତ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାଦେଵାଦି ପୂଜିତାୟ ନମଃ
ଓଂ ସେତୁକୃତେ ନମଃ
ଓଂ ଜିତଵାରାଶିୟେ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵ ତୀର୍ଦ ମୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ହରୟେ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ୟାମାଂଗାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୁଂଦ ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶୂରାୟ ନମଃ
ଓଂ ପୀତ ଵାସନେ ନମଃ || 90 ||
ଓଂ ଧନୁର୍ଧ ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵୟଜ୍ଞାଧୀପାୟ ନମଃ
ଓଂ ୟଜ୍ଵିନେ ନମଃ
ଓଂ ଜରାମରଣ ଵର୍ଣ ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିଭେଷଣପ୍ରତିଷ୍ଟାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵାଵଗୁନଵର୍ଣ ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ପରସ୍ମୈ ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ
ଓଂ ସଚିଦାନଂଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ପରସ୍ମୈଜ୍ୟୋତି ଷେ ନମଃ || 100 ||
ଓଂ ପରସ୍ମୈ ଧାମ୍ନେ ନମଃ
ଓଂ ପରାକାଶାୟ ନମଃ
ଓଂ ପରାତ୍ସରାୟ ନମଃ
ଓଂ ପରେଶାୟ ନମଃ
ଓଂ ପାରାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵଦେ ଵତ୍ମକାୟ ନମଃ
ଓଂ ପରସ୍ମୈ ନମଃ || 108 ||

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.