About

Pages

Sri Rama Ashtottara Sata Namaavali in Sanskrit

Sri Rama Ashtottara Sata Namaavali – Sanskrit Lyrics (Text)

Sri Rama Ashtottara Sata Namaavali – Sanskrit Script

ॐ श्रीरामाय नमः
ॐ रामभद्राय नमः
ॐ रामचन्द्राय नमः
ॐ शाश्वताय नमः
ॐ राजीवलॊचनाय नमः
ॐ श्रीमतॆ नमः
ॐ राजॆन्द्राय नमः
ॐ रघुपुङ्गवाय नमः
ॐ जानकिवल्लभाय नमः
ॐ जैत्राय नमः ॥ 10 ॥
ॐ जितामित्राय नमः
ॐ जनार्धनाय नमः
ॐ विश्वामित्रप्रियाय नमः
ॐ दान्तय नमः
ॐ शरनत्राण तत्सराय नमः
ॐ वालिप्रमदनाय नमः
ॐ वङ्ग्मिनॆ नमः
ॐ सत्यवाचॆ नमः
ॐ सत्यविक्रमाय नमः
ॐ सत्यव्रताय नमः ॥ 20 ॥
ॐ व्रतधराय नमः
ॐ सदाहनुमदाश्रिताय नमः
ॐ कॊसलॆयाय नमः
ॐ खरध्वसिनॆ नमः
ॐ विराधवधपन्दिताय नमः
ॐ विभि ष णपरित्राणाय नमः
ॐ हरकॊदण्ड खण्ड नाय नमः
ॐ सप्तताल प्रभॆत्यै नमः
ॐ दशग्रीवशिरॊहराय नमः
ॐ जामदग्न्यमहाधर्पदलनाय नमः ॥ 30 ॥
ॐ तातकान्तकाय नमः
ॐ वॆदान्त साराय नमः
ॐ वॆदात्मनॆ नमः
ॐ भवरॊगास्यभॆ षजाय नमः
ॐ त्रिमूर्त यॆ नमः
ॐ त्रिगुणात्मकाय नमः
ॐ त्रिलॊकात्मनॆ नमः ॥ 40 ॥
ॐ त्रिलॊकरक्षकाय नमः
ॐ धन्विनॆ नमः
ॐ दण्ड कारण्यवर्तनाय नमः
ॐ अहल्याशापशमनाय नमः
ॐ पितृ भक्ताय नमः
ॐ वरप्रदाय नमः
ॐ जितॆओद्रि याय नमः
ॐ जितक्रॊथाय नमः
ॐ जित मित्राय नमः
ॐ जगद्गुरवॆ नमः ॥ 50॥
ॐ वृक्षवानरसङ्घातॆ नमः
ॐ चित्रकुटसमाश्रयॆ नमः
ॐ जयन्त त्राणवर दाय नमः
ॐ सुमित्रापुत्र सॆविताय नमः
ॐ सर्वदॆवाद् दॆवाय नमः
ॐ मृत वानरजीवनाय नमः
ॐ मायामारी चहन्त्रॆ नमः
ॐ महादॆवाय नमः
ॐ महाभुजाय नमः
ॐ सर्वदॆ वस्तुताय नमः ॥ 60 ॥
ॐ सौम्याय नमः
ॐ ब्रह्मण्याय नमः
ॐ मुनिसंस्तुताय नमः
ॐ महायॊगिनॆ नमः
ॐ महोदराय नमः
ॐ सुग्रीवॆ प्सित राज्यदाय नमः
ॐ सर्व पुण्यादॆक फलिनॆ नमः
ॐ स्म्रुत स्सर्वॊघनाशनाय नमः
ॐ आदि पुरुषाय नमः
ॐ परमपुरुषाय नमः
ॐ महा पुरुषाय नमः ॥ 70 ॥
ॐ पुण्यॊद याय नमः
ॐ दयासाराय नमः
ॐ पुरुषॊत्तमाय नमः
ॐ स्मितवक्त्त्राय नमः
ॐ अमित भाषिणॆ नमः
ॐ पूर्वभाषिणॆ नमः
ॐ राघवाय नमः
ॐ अनन्त गुण गम्भीराय नमः
ॐ धीरॊदात्त गुणॊत्तमाय नमः ॥ 80 ॥
ॐ मायामानुषचारित्राय नमः
ॐ महादॆवादि पूजिताय नमः
ॐ सॆतुकृतॆ नमः
ॐ जितवाराशियॆ नमः
ॐ सर्व तीर्द मयाय नमः
ॐ हरयॆ नमः
ॐ श्यामाङ्गाय नमः
ॐ सुन्द राय नमः
ॐ शूराय नमः
ॐ पीत वासनॆ नमः ॥ 90 ॥
ॐ धनुर्ध राय नमः
ॐ सर्वयज्ञाधीपाय नमः
ॐ यज्विनॆ नमः
ॐ जरामरण वर्ण ताय नमः
ॐ विभॆषणप्रतिष्टात्रॆ नमः
ॐ सर्वावगुनवर्ण ताय नमः
ॐ परमात्मनॆ नमः
ॐ परस्मै ब्रह्मणॆ नमः
ॐ सचिदानन्दाय नमः
ॐ परस्मैज्यॊति षॆ नमः ॥ 100 ॥
ॐ परस्मै धाम्नॆ नमः
ॐ पराकाशाय नमः
ॐ परात्सराय नमः
ॐ परॆशाय नमः
ॐ पाराय नमः
ॐ सर्वदॆ वत्मकाय नमः
ॐ परस्मै नमः ॥ 108 ॥

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.