About

Pages

Venkateswara Ashtottara Sata Namavali in Oriya


Venkateswara Ashtottara Sata Namavali – Oriya Lyrics (Text)

Venkateswara Ashtottara Sata Namavali – Oriya Script

ଓଂ ଶ୍ରୀ ଵେଂକଟେଶାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀନିଵାସାୟ ନମଃ
ଓଂ ଲକ୍ଷ୍ମିପତୟେ ନମଃ
ଓଂ ଅନାନୁୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅମୃତାଂଶନେ ନମଃ
ଓଂ ମାଧଵାୟ ନମଃ
ଓଂ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀହରୟେ ନମଃ
ଓଂ ଜ୍ଞାନପଂଜରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀଵତ୍ସ ଵକ୍ଷସେ ନମଃ
ଓଂ ଜଗଦ୍ଵଂଦ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗୋଵିଂଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶାଶ୍ଵତାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରଭଵେ ନମଃ
ଓଂ ଶେଶାଦ୍ରିନିଲାୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦେଵାୟ ନମଃ
ଓଂ କେଶଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ମଧୁସୂଦନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅମୃତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିଷ୍ଣଵେ ନମଃ
ଓଂ ଅଚ୍ୟୁତାୟ ନମଃ
ଓଂ ପଦ୍ମିନୀପ୍ରିୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵେଶାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗୋପାଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗୋପୀଶ୍ଵରାୟ ନମଃ
ଓଂ ପରଂଜ୍ୟୋତିଷେ ନମଃ
ଓଂ ଵ୍ତେକୁଂଠ ପତୟେ ନମଃ
ଓଂ ଅଵ୍ୟୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୁଧାତନଵେ ନମଃ
ଓଂ ୟାଦ ଵେଂଦ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିତ୍ୟ ୟୌଵନରୂପଵତେ ନମଃ
ଓଂ ନିରଂଜନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିରାଭାସାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିତ୍ୟ ତୃପ୍ତ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଧରାପତୟେ ନମଃ
ଓଂ ସୁରପତୟେ ନମଃ
ଓଂ ନିର୍ମଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦେଵପୂଜିତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଚତୁର୍ଭୁଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ଚକ୍ରଧରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଚତୁର୍ଵେଦାତ୍ମକାୟ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିଧାମ୍ନେ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିଗୁଣାଶ୍ରୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିର୍ଵିକଲ୍ପାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିଷ୍କଳଂକାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିରାଂତକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଆର୍ତଲୋକାଭୟପ୍ରଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିରୁପ୍ରଦଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିର୍ଗୁଣାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗଦାଧରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶାର୍ଞ୍ଙପାଣୟେ ନମଃ
ଓଂ ନଂଦକିନୀ ନମଃ
ଓଂ ଶଂଖଦାରକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅନେକମୂର୍ତୟେ ନମଃ
ଓଂ ଅଵ୍ୟକ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ କଟିହସ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵରପ୍ରଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅନେକାତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ଦୀନବଂଧଵେ ନମଃ
ଓଂ ଜଗଦ୍ଵ୍ୟାପିନେ ନମଃ
ଓଂ ଆକାଶରାଜଵରଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ୟୋଗିହୃତ୍ପଦ୍ଶମଂଦିରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦାମୋଦରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜଗତ୍ପାଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ପାପଘ୍ନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଭକ୍ତଵତ୍ସଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିଵିକ୍ରମାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶିଂଶୁମାରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜଟାମକୁଟ ଶୋଭିତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶଂଖ ମଦ୍ୟୋଲ୍ଲ ସନ୍ମଂଜୁ କିଂକିଣ୍ୟାଢ୍ୟ ନମଃ
ଓଂ କାରୁଂଡକାୟ ନମଃ
ଓଂ ନୀଲମୋଘଶ୍ୟାମ ତନଵେ ନମଃ
ଓଂ ବିଲ୍ଵପତ୍ତ୍ରାର୍ଚନ ପ୍ରିୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜଗତ୍କର୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଜଗତ୍ସାକ୍ଷିଣେ ନମଃ
ଓଂ ଜଗତ୍ପତୟେ ନମଃ
ଓଂ ଚିଂତିତାର୍ଧ ପ୍ରଦାୟକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜିଷ୍ଣଵେ ନମଃ
ଓଂ ଦାଶାର୍ହାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦଶରୂପଵତେ ନମଃ
ଓଂ ଦେଵକୀ ନଂଦନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶୌରୟେ ନମଃ
ଓଂ ହୟରୀଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜନାର୍ଧନାୟ ନମଃ
ଓଂ କନ୍ୟାଶ୍ରଣତାରେଜ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ପୀତାଂବରଧରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅନଘାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵନମାଲିନେ ନମଃ
ଓଂ ପଦ୍ମନାଭାୟ ନମଃ
ଓଂ ମୃଗୟାସକ୍ତ ମାନସାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅଶ୍ଵରୂଢାୟ ନମଃ
ଓଂ ଖଡ୍ଗଧାରିଣେ ନମଃ
ଓଂ ଧନାର୍ଜନ ସମୁତ୍ସୁକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଘନତାରଲ ସନ୍ମଧ୍ୟକସ୍ତୂରୀ ତିଲକୋଜ୍ଜ୍ଵଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ସଚ୍ଚିତାନଂଦରୂପାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜଗନ୍ମଂଗଳ ଦାୟକାୟ ନମଃ
ଓଂ ୟଜ୍ଞଭୋକ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଚିନ୍ମୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ପରମେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ
ଓଂ ପରମାର୍ଧପ୍ରଦାୟକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶାଂତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀମତେ ନମଃ
ଓଂ ଦୋର୍ଦଂଡ ଵିକ୍ରମାୟ ନମଃ
ଓଂ ପରବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀଵିଭଵେ ନମଃ
ଓଂ ଜଗଦୀଶ୍ଵରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଆଲିଵେଲୁ ମଂଗା ସହିତ ଵେଂକଟେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.